Home

Kpa kommune

I samband med koronapandemien har Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå etablert felles luftvegslegevakt på Kleppe. Frå 2. juni vil legevakta på.. Korona-informasjon fra kommunen. Corona information in English. Hjem Bygg, kart og eiendom Kommuneplanens arealdel/delplaner Kommuneplanens arealdel Trondheim 2012-2024. Kommuneplanens arealdel Trondheim 2012-2024. Innhold. Planen ble vedtatt i Bystyret 21.03.2013 med unntak av områder med innsigelser

Mens KPA 2018 er overordnet, utarbeider kommunen også strategier for prioriterte områder. Bystyret vedtok for eksempel Bergens første arkitekturstrategi og første kulturminnestrategi før sommeren. Utbygging av boliger gjennomføres i hovedsak av private aktører, innenfor føringene i KPA 2018 KPA2018 skal vedtas i bystyret 19. juni. Kommuneplanens arealdel viser kommunens arealpolitikk. 28. mars 2019 la byrådet frem forslag til KPA2018 Revisjon kommuneplanens arealdel 2019. Røros kommune reviderer kommuneplanens arealdel i 2019- 2020. Her finner du oppdatert informasjon om prosessen I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-1 skal kommunen ha en arealdel for hele kommunen. Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for nye tiltak og ny arealbruk

Hå kommune

 1. Her er plankart for KPA2018, i tråd med bystyrets vedtak 19. juni 2019
 2. pdf Temakart Funksjonell strandsone KPA 2012 2023. Publisert 09. august 2018 Endret 27. februar 2019 . Last ned (pdf, 9.82 MB) pdf Rapport Vurdering av grønnstruktur KPA 2012 2023. Publisert 09. august 2018 Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppest.
 3. Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsverktøy i alle saker om arealbruk innenfor kommunegrensene. Den juridisk bindende delen av av arealdelen består av et plankart som viser hvilken arealbruk som tillates hvor, og bestemmelser og retningslinjer, som beskriver hvilke hensyn som må tas i de ulike områdene
 4. Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Nettsiden gir også oversikt over kommunedelplaner for arealer (både gjeldende og under arbeid)
 5. Forskrift om kommunal vegnorm for Os kommune, gjeldande frå 3. mars 2015 (PDF, 916 kB) Retningsliner for veg- og gatelys i Os kommune (PDF, 75 kB) Avfallshandterin
 6. KPA Pension är pensionsbolaget för dig som jobbar inom kommun och region. Hos oss får du en trygg och etisk tjänstepension med låga avgifter

Kommunen må også sikre effektiv og fleksibel implementering av pågående private planframlegg i områdereguleringsplanen slik at deler av områdene i reguleringsplanen får plankrav mens andre kan gå rett på byggesak. Konkrete innspill til KPA: 2.1 Vi mener kommunen bør utvide og slå sammen sentrumsformålene S13 og S14 bl.a. for å sikre e post@moss.kommune.no Send oss post og dokumenter på en sikker måte Min side. Kommunetorget Mandag - fredag 8.30 - 15.00 +47 69 24 80 00 Pressekontakt: 969 47 837 Postadresse: Moss kommune Pb 175, 1501 Moss. Org.nr: NO 920817521 Kommunenummer 3002. Finn veie Forslag til kommuneplanens arealdel for 2012-2024, Trondheim kommune. Gjengis her kun for historikkens del. Forslaget ble vedtatt i Bystyret 21.3.2013, se de endelige dokumentene. Forslaget beskriver hvordan rådmannen mener Trondheim bør utvikles de kommende åra. Hovedgrep i forslaget: Vi må bygge tettere Kommuneplanens arealdel (KPA) skal legge til rette for gjennomføring av kommunens arealstrategi. Kommunestyrets vedtak 30.10.13 fastsetter arealstrategiens mål og virkemidler slik: 1. Kommunen skal styre boligbyggingen mot fortetting i utvalgte områder og begrense fortetting i resten av kommunen. 2

Kommuneplanens arealdel Trondheim 2012-2024 - Trondheim

Vei, vann og avløp: 416 64 876 (kl. 14.30 - 08.00) Barnevernvakt: 469 55 776 (utenom ordinær arbeidstid) Viltpåkjørsel 02800 Legevakt: 116 11 1. januar 2020 blir Lindås kommune slått saman med Meland og Radøy kommune, til nye Alver kommune. Føremålet med å rullere arealdelen til kommuneplanen (KPA) er å følgje opp strategiane i samfunnsdelen til kommuneplanen og å oppdatere arealpolitikken før kommunesamanslåinga i 2020. Det er gjennomført ein temarevisjon av planen Kommuneplanens arealdel (KPA) bestemmer hvordan vi vil bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen: Hvor vi vil bygge nye boliger, hvor tett skal det være lov å bygge i de ulike områdene, og hvilke områder bør utvikles først? Hvor skal det være plass til ulike typer handels- og næringsvirksomhet, og hvor skal det være grøntområder

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen består av planbeskrivelse, kart og bestemmelser som fastlegger kommunens arealbruk med juridisk bindende virkning. Askøy kommune, Klampavikvegen 1,. kommunen. Planforslaget legges fram med hjemmel i plan- og bygningsloven. Planforslaget består av følgende dokumenter som bystyret skal vedta: Plankart og temakart Planbestemmelser og retningslinjer Planbeskrivelse Forslag til plan har vært på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 12.januar 2018

Bergen kommune - KPA 2018 er planen som former bye

BÆRUM KOMMUNE Navn på tjenestested Postboks 700 1304 SANDVIKA. Epost til oss Tenk på følgende før du sender brev/e-post til kommunen. Org.nummer : 935 478 715 Kommunenummer: 3024. Lisa Bang - ansvarlig redaktø Valgnemnda i Askøy kommune har i møte 19. mai 2020 forberedt valg av meddommere Plan 414 - Ramsøy småbåthavn, Reguleringsplan - offentlig ettersyn Det legges opp til småbåthavn med 50 båtplasser og 5 utleiehytter

Bergen kommune - Kommuneplanens arealdel (KPA) rullere

 1. Bergen Kommune - Plan og Bygningsetaten (egen digital løsning for innspill til KPA) Innspill til KPA 2018-2030 Dato: 22.12.17 Avsender: Hjemmelhaver / JM Norge AS - JM Norge beskriver seg slik: «JM Norge er en del av JM AB som er en av Nordens største boligutviklere. Siden starten for 70 å
 2. Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58 Org. nr.: 959159092 Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen - postmottak@halden.kommune.n
 3. Planen beskriver forvaltning av kommunens land - og vannareal. Den består av plankart, planbeskrivelser, bestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel - planbeskrivelse (PDF
 4. Kommuneplanens arealdel skal legges til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen. Byggetiltak som nevnt i §§ 81, 86a, 86b og 93 må ikke være i strid med arealbruk eller bestemmelser fastlagt i arealdelen. Kommuneplanens arealdel gjelder foran eldre reguleringsplan og bebyggelsesplan der hvor det er motstrid
 5. istrativt vedtat

Politikk. Følg med i lokalpolitikken. I møteplanen finn du kva politikarane har vedteke, og kva saker dei skal behandle. Her finn du informasjon om kven som er folkevald i Sunnfjord kommune og kva råd og utval dei sitter i Molde kommunestyre har i møte 6.012.2016 og 15.12.2016 (tilleggsvedtak) godkjent kommuneplanens arealdel for Molde kommune - del 1, 2015-2025. Plan nr K201401 Digitale kart bestilles hos geomatikkavdelingen i Fredrikstad kommune. For bestilling send e-post til postmottak@fredrikstad.kommune.no . Sist endret: 31.01.2020 . Fant du det du lette etter? Takk for din tilbakemelding . Hva forsøkte du å finne? Til toppen Post- og besøksadresse. Hvaler kommune. Bestemmelser og retningslinjer - KPA 2012-24 Side 21 Uterom kan lokaliseres på tak over bakkeplan i områder med krav til høy utnytting (minimum 6 boliger pr. dekar), hvis det kan oppnås gode sol -, støy og miljøforhold KPA HALDEN KOMMUNE 7 (16) Ramboll . lettere skader. Fordelingen av personskadeulykker i Halden kommune er relativt jevnt med om lag 60 ulykkeshendelser i året. 7. Kulturminner . Halden har flere sammenhengende områder med automatisk fredete kulturminner, og flere hundre enkeltminner spredt rundt i kommunen. Forslag til kommuneplan for Halden.

KPA Værøy 2009-2018, Konsekvensutredning 10 Værøy Kommune Asplan Viak AS Spredt bebyggelse (fritidsbebyggelse): Værøy kommune er en kystkommune preget av en smal kyststripe nedenfor bratte fjell. Store deler av kystsonen er svært skredutsatt og legger store begrensninger i forhold til utbygging Kommuneplanens arealdel Røyrvik kommune - fornyet høring. Røyrvik Formannskap vedtok den 12.05.2020 å legge ut planforslaget til ny arealdel til offentlig ettersyn. Formannskapets vedtak. Røyrvik formannskap fattet i møte den 12.05.2020, sak 38/20 følgende vedtak

Ørland kommune org. nr 921 806 027 Roret KF (Ørland Kultursenter) org.nr 993 091 472 (kultur, bibliotek, kino, idrett) Fosen Brann og Redningstjeneste IKS, org.nr. 997 104 552. Dersom du kun kan sende som papirfaktura sendes den til Ørland kommune, eller Roret KF eller FBRT IKS, Fakturamottak, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn Følg med i lokalpolitikken i Nærøysund kommune. Under knappen politikk finner du møtekalender, informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. Amninistrativt organisasjonskart og mer info. om den administrative organisasjonen i kommunen finner du under knappen organisasjon Kommunen bør investere med sikte på lavest mulig driftskostnader ved at anlegg og installasjoner bør være vakre og robuste, og med lite behov for vedlikehold . 3. Uønskede, fremmede arter (svartlistede arter) skal unngås i Stavangers grønnstruktur. Det bør nyttes stedegen vegetasjon i de naturlige områdene. 4 Arealdelen legger føringar for bruken av areala i heile kommunen, og gjeld fram til kommunestyret vedtek ny plan KPA viser 31 sentrumskjerner med svært ulik størrelse og karakter; kystsone og vassdrag spedt i hele kommunen. De små, opparbeidete parkene, lekeplassene og byrommene inne i byggesonen har i tillegg en avgjørende betydning for møteplasser og pustehull i hverdagen

Video: Kommuneplanens arealdel 2019-2029 - Røros kommune

kommunen på ein positiv måte, til beste for alle. Meland kommune er ein god kommune å bu i. Likevel kan vi saman gjera Meland endå betre. Vi vil ha eit nærmiljø som er trygt og mangfaldig, og som gir livskvalitet og tryggleik for alle. Ikkje minst er det viktig å skapa gode oppvekstvilkår for barn og unge. Folkehelse er eit nytt tema i. #Bømlo2049 er kjenneteiknet for Bømlo kommune sin nye kommuneplan 2019-2049. Her finn du informasjon om kommuneplanen sin vedtekne samfunnsdel (KPS) og arbeidet med den nye arealdelen (KPA) Bergen kommune har lagt forslag til ny arealdel til kommuneplanen (KPA) ut på høring. Inntil ny plan er formelt vedtatt gjelder nåværende KPA. Samtidig skal kommunen i sin behandling av reguleringsplanforslag som nå er til vurdering også vektlegge kommuneplanens samfunnsdel (KPS). Problemet er bare at gjeldende KPA og KPS i mange tilfeller angir helt ulik arealutnyttelse

Bergen kommune - Om kommuneplanens arealdel (KPA

Bergen kommune - Kommuneplanens arealdel (KPA) rulleresBergen kommune - KPA 2018 er planen som former byen

Bergen kommune - Plankart og temakar

Offisiell webside for Askøy kommune. Skjema, lover, forskrifter og veiledninger Lenker til egne skjema og skjema på byggsøk | Til de viktigste lovene, forskriftene og veiledningen Kommuneplanen inneholder mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste årene. Gjeldende kommuneplan ble vedtatt av bystyret 22. mai 2014. Planen med arealdel, utfyllende bestemmelser og planbeskrivelse er foreløpig kun tilgjengelig som PDF filer Kommuneplanens arealdel gjelder hele kommunen og erstatter den tidligere arealdelen som ble vedtatt i 2010. Arealdelen består av plankart, planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer. Plandokumenter: • Plankartet viser den arealbruk som planen fastleggerog fastlegger sammen med bestemmelser, den juridisk bindende arealbruken kommune har potensiale for å få fleire innbyggjarar og meir aktivitet. Alternativ 3 vekst Folketalet i kommunen har auka dei siste åra. Radøy gren-ser mot Lindås kommune i sør og dette er vårt næraste område til tettstaden Knarvik og til Bergen. Desse områda har i dag ein arbeidsmarknad og tenester som kommunen sjølv ikkje kan by på kommunen nå er inne i en periode med langvarig nedgang, men det viser at trender kan snu og at befolkningsutvikling kan være noe ustabilt og vanskelig å forutse. SSBs befolkningsprognoser frem mot 2038 viser en ventet vekst for kommunen. Ifølge prognosen (MMMM) vil Kristiansund kommune ha 25 679 innbyggere i 2030, og 26 609 i 2038

Kommuneplanens arealdel 2012-2023 - Askøy kommune

5. juni 2020 Oppdatert informasjon om koronavirus (covid-19) i Skaun kommune Skaun kommune følger rådene fra nasjonale helsemyndigheter og er forberedt på å håndtere smittede med koronaviruset i tråd med kommunens beredskapspla.. kommune Fylkesmannen i Innlandet Statnett Parkering i fjell Utredning av alternativer gjennom konsekvensutredning Regulering Privat initiativ / Kommunedirektør Formålet er å utrede parkering under bakken Microsoft Word - KPA - Handlingsprogram 260320.docx Author

Kommuneplanens arealdel - Stjørdal kommune

www.alver.kommune.n Kommunen har i ny KPA slått desse to områda saman, avgrensa mot sjøen og utvida noko mot vest. Redusert til totalt 10, med kombinert føremål bustader/fritidsbustader. Jf. KU punkt 3.4.4. 10 LS26 Endringar knytt til akvakultur, småbåthamner, næring og parkering: NR. Område i KPA 200 oppdal kommune utlegging til offentlig ettersyn kommunestyret sak 18/128 1. gangs behandling i formannskapet sak 18/58 utarbeidelse og revisjoner kommuneplanens arealdel 2019-2030 vedtatt i kommunestyret sak 19/63 planid: dato sign. m 1:80 000 (a0) kartgrunnlag n50 og fkb i gråtone rgb 153-153-153 kartdata for oppdal fkb©statens kartverk 201 På denne siden finner du kontaktinformasjon til ansatte i Røros kommune. Dersom du ikke finner den du leter etter, ta kontakt med kommunens Servicetorg Informasjon om fakturering av kommunale avgifter, og om endringar i samband med at Samnanger kommune har skifta økonomisystem. Ringevikarar ved Samnanger barneskule Barneskulen treng ringevikarar både som assistent og lærar, både i SFO og skulen

Informasjonsskriv til innbyggerne i Hol kommune Tirsdag 31.03 var en fantastisk gjeng frivillige fra alle bygdene i Hol med på å dele ut viktig informasjon om Korona-viruset. Tusen takk til alle dere som var med å kjøre ut denne informasjonen til postkassene www.stjordal.kommune.n Kommuneplanen finnes nå i PlaninnsynPlaninnsy

Kommuneplanens arealdel/delplaner - Trondheim kommune

Skriv til oss. Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 Molde. Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 221 967 Kontonr. 1506 28 95125 Kommunenr. 1506. Personvern og informasjonskapsle E-post: post@sandefjord.kommune.no Se mer kontaktinformasjon. Besøksadresse: Rådhuset Sandefjordveien 3 Postadresse: Sandefjord kommune Postboks 2025 3202 Sandefjord. Kommuneplanens arealdel (KPA) legger føringer for den fysiske utviklingen av Bergen. Nå er planen på høring. Vi har laget kortversjonen til deg. Håper den er nyttig :-

Arealdelen av kommuneplanen - bjornafjorde

 1. Området er eid av Bærum kommune. Konklusjon: Kollen med skrent legges ut som formål grønnstruktur. 4 11-4 Plathe-skogen Høvik Beskrivelse: Deler av området er en åpen slette som er regulert til felles lekeareal. I KPA er området avsatt som eksisterende boligområde. I tilknytning til dette området ligger det en viktig naturtype
 2. Stjørdal kommune c/o Fakturamottak Tydalsvegen 121 7590 Tydal E-post: fakturamottak@varnesregionen.no Elektronisk adresse (EHF): 9908:939958851. Kommunenummer: 5035 Org.nr: 939 958 85
 3. www.fjaler.kommune.n

www.osteroy.kommune.n Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no Faktura okonomi@odda.kommune.no. Bjugn kommune Bestemmelser og retningslinjer - KPA 2012-2025 5 til grunn for dette notat ble gjennomført i perioden 2000-2002 i et samarbeid mellom Norsk institutt for jord og skogkartlegging og NTNU. Kulturminnelovens meldeplikt vedrørende fornminnefunn i grunnen gjelder for hele kommunen

Kommuneplanens arealdel vedtatt i Meland og Fjell kommune

Tjänstepension för kommun- och regionanställda - KPA Pensio

Bergen kommune med 5 knops regulering av båt

Her finn du informasjon, fakta, råd, tiltak og ofte stilte spørsmål om koronavirus i Øygarden kommune. 04.06.2020 Tilrår å godkjenna plan for Bakkane, Straume Utval for plan gjekk i dag samrøystes inn for å godkjenna detaljreguleringsplan for Bakkane, Straume kommunen si verksemd og peiker på mål og strategiar for å nå måla. Samfunnsdelen er ikkje revidert i delrevisjonen. Planskildring Skildring av korleis kommunen har arbeidd fram kommuneplanen med dei juridisk bindande dokumenta; plankart og føresegner. Planskildringa er retningsgjevande for arealbruken i planområdet Fjaler kommune skal jobbe for betre infrastruktur med hovudvekt på veg, overnattingskapasitet og gode kommunikasjonsløysingar (som mobil og fiber) Fjaler kommune skal styrke Dale som kommunesenter og skape ein levande tettstad Eit primært mål for Fjaler kommune er å auke folketalet. Å tiltrekke seg nye innbyggjarar krev ikkje berr Tømmekalender Skjema A - Å Postliste Finn ansatte Kommune-TV Innsyn byggesak Kunngjøringer Lokalsamfunn Åpningstider i kommunen Parkeringsportalen. Klikk på kartet eller her for kommunekart og temakart. Besøksadresse Rådhuset, Nygaardsgaten 14-16 1606 Fredrikstad. Postboks 1405 1602 Fredrikstad. Org.nr.: 940039541 Du kan også sende innspel på e-post til kommunen. Merk innspelet med KPA i emnefeltet i e-posten og send til postmottak@austevoll.kommune.no. Høyringsfristen var torsdag 5. desember 2019

Her finner du oppdatert informasjon fra Bodø kommune og nasjonale myndigheter, om korona-situasjonen og hvilke tiltak som nå er i gang for å stoppe spredning av Korona-viruset (COVID-19) Offentlig ettersyn: Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032 og planstrategi for Orkland 2020 - 2023 8. juni 2020 Offentlig ettersyn: Valg av meddommere 25. mai 2020 Kunngjøring forslag til detaljreguleringsplan for Øyagrend Kommuneplanens arealdel for Korgen (KPA Korgen) ble i henhold til plan- og bygningslovens § 11- 15 endelig vedtatt av kommunestyret i Hemnes 11.02.16 sak 8/16. Planen synliggjør sammenhengene mellom eksisterende og planlagt virksomhet i området. KPA Korgen medfører ingen endringer i forholdet til dyrket eller dyrkbart areal

Moss kommune

 1. Kommunen har særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Arbeidet med markagrensen er en del av rullering av kommuneplanens arealdel 2010-2021. Det ble meldt oppstart for kommuneplanens arealdel 14.03.2008, dette ble annonsert i AV og BT
 2. På denne sida vil du finna mykje av det du treng å vite som huseigar eller leigetakar i Gulen kommune. Alle undertema finn du i tenestemenyen til venstre. Sakshandsamarane på Plan, landbruk og teknisk avdeling hjelper deg gjerne dersom du har behov for det
 3. I behandling av reguleringsplaner for det enkelte utbyggingsområdet bør kommunen vurdere konkrete rekkefølgekrav innenfor rammene som følger av plan- og bygningslovens bestemmelser. 7 1.2.1 Områdevise rekkefølgekrav Utbygging av boligfeltene Finnmyra og B10 - 12, kan ikke finne sted før det er etablert n
 4. For alle karttenester gjeld følgjande: Flyfoto og scanna arealplanar er omtrentlege og kan ha store avvik. Du kan ikkje legge flyfoto til grunn for plassering av eigedom i terrenget. Vatn- og avløpsdata må ikkje brukast for graving utan påvisning fra leidningseigar. Bjørnafjorden kommune er ikkje ansvarleg for feil bruk av kartet
 5. g av nye bygg skal det leggast vekt på tilpassing til staden/område sin karakter me

www.askvoll.kommune.n kommunen om kommunal medvirkning i prosjektet, utbyggingstempo og etappevis utbygging, ferdigstilling av anlegg og om overtakelse av kommunaltekniske og andre anlegg. B. Kommunaltekniske anlegg (§11-9 nr 3) Teknisk norm for Værøy kommune gjeldende vei -, vann- og avløpsanlegg skal legges til grunn for utbygging av nye kommunaltekniske anlegg dispensasjonssaker kan innvilges i kommunen. Søknader som omfatter større offentlige eller private tiltak i områder regulert før 1998, skal oversendes til Fylkeskommunen til vurdering. For øvrig gjelder føringene i Planveilederen for Østfold, vedlegg 1, med hensyn til rutiner for oversendelse av planer og tiltak som kan berøre kulturminner www.gjovik.kommune.n Denne gjelder for Stavanger kommune, med unntak av kommunedelene Finnøy og Rennesøy. Arealdelen legger til rette for et kortreist hverdagsliv, og legger føringer for hvor vi skal bygge og bo

Ser du hva byråden har fjernet fra kartet?

Forslag kommuneplanens arealdel - Trondheim kommune

Hvaler kommune, østre del 2. gangs ettersyn: Dato: 23.03.18 - 21.05.18 bevaring av naturmiljø og kulturmiljø: Hensynssone friluftsliv Hensynssone naturmiljø Hensynssone landbruk Linjesymboler Forbudsgrense sjø BestemmesleGrense KpBåndleggingGrense Arealgrense KpAngittHensynGrense Idrettsanlegg Park Hensynssone landskap Båndleggingson Os kommune annonserer som oftest i lokale aviser i tillegg. Planene legges også ut på Servicetorget. De enkelte høringsdokumentene vil ligge her inntil høringsfristen er utløpt. For vedtatte planer, se Planinnsyn. Høring - Arealdel for fritidsbebyggelse, seterområder og næring www.vaksdal.kommune.n

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 - Fauske kommune

 1. Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune har nå levert sitt forslag til ny arealdel til kommuneplanen (KPA). Plandokumentene er nå lagt ut på kommunens nettsider . Forslaget følger opp tidligere vedtatte Strategisk temakart BERGEN 2030, der det er pekt ut 7 kompakte byutviklingsområder og 7 områder for arealkrevende næringer
 2. Hvaler kommune, vestre del 2. gangs ettersyn: Dato: 23.03.18 - 21.05.18 bevaring av naturmiljø og kulturmiljø: Hensynssone friluftsliv Hensynssone naturmiljø Hensynssone landbruk Linjesymboler Forbudsgrense sjø BestemmesleGrense KpBåndleggingGrense Arealgrense KpAngittHensynGrense Idrettsanlegg Park Hensynssone landskap Båndleggingson
 3. Når kommunen finner at et område bør undergis ny planlegging, kan den nedlegge midlertidig forbud mot tiltak inntil ny plan er utarbeidet. Dette følger av lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven § 13-1 om midlertidig forbud mot tiltak. Kommunen skal samarbeide med andre myndigheter som berøres av kommuneplanen
 4. Postadresse Steinkjer kommune, Postboks 2530 7729 Steinkjer. Besøksadresse Steinkjer: Rådhuset, Kongensgt. 39 7713 Steinkjer Åpningstid: Man - fre kl 08.00 - 15.30 Besøksadresse Malm: Liaveien 1, 7790 Malm Åpningstid: Man - fre kl 09.00 - 15.00 Fakturaadresse Steinkjer kommune

Kommuneplanens arealdel: Hvordan vil vi utvikle Stavanger

kommuner. Planområdet for Skjerstadfjorden er vist med avgrensing og plannavn. Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Bestemmelser og retningslinjer 14.06.201 Kommuneplanen er eit politisk dokument og eit handlingsprogram for kommunen for ein 10-årsperiode. Kommuneplanen er delt i ein samfunnsdel (tekstdel) og ein arealdel. Samfunnsdelen (tekstdelen) av planen gjeld for perioden 2007 - 2017. Denne delen inneheld visjon, hovudmål og delmål for kommunen, samt oversikt over tiltak for å nå måla i planen. Arealdelen m/fø. © 2014 Norkart AS / Map data: © OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA Map data: © METI, NASA, Skog og landska Melhus kommune har tidligere henstilt til at besøk i omsorgsboliger inne på helse- og omsorgssentrene, samt Flå eldresenter, skal avtales med avdelingsleder/ansvarlig ved avdelingen. Vi åpner nå opp for at besøkende til denne gruppen selv kan regulere når de ønsker å komme, etter avtale med tjenestemottaker selv Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 705

Rullering av arkitekturpolitikk for bergen er i gangDetaljregulering for gnrBlandt potter og pander | Herning FolkebladHandsaming av områderegulering Valestrand sentrum - OsterøyKommuneplanens arealdel - Kvænangen kommune
 • Radikalt nynorsk.
 • The flag trier.
 • Sehnsucht sprüche whatsapp.
 • Britisk monarki historie.
 • Www bootstrap themes.
 • Fotografie definition.
 • Statsbygg sommerjobb.
 • Free sound effects library.
 • Five spice krydder meny.
 • Sas lavpriskal.
 • Kino oslo.
 • Tomme dvd skiver.
 • Kpop tanzkurs.
 • Easy access easyfinger prisjakt.
 • Myeloblaster.
 • Stadium goods hoodie.
 • Airsoft vapen.
 • Elbil barn.
 • Gastric bypass før og etter bilder.
 • Er risboller glutenfri.
 • Olivier sarkozy age.
 • Office 365 purchase.
 • Ringenes herre to tårn netflix.
 • 15 røde roser betydning.
 • Palmlilie giftig für katzen.
 • Dover delaware.
 • Lars eide charlott pettersen.
 • Stadler frankfurt.
 • Woran starb lady diana.
 • Finne fargekode chassinr.
 • Sagnuhyre.
 • Skattefradrag eiendomsmegler.
 • Tonndorfer hauptstraße 69, hamburg.
 • Sommarkläder dam.
 • Titanic historie.
 • Fikk følelsene tilbake.
 • Niedersachsenticket münster emden.
 • Phoenix os iso.
 • Werbeagentur hamburg.
 • Endoplasmatisk retikulum snl.
 • Irish stew wiki.