Home

Sametinget representanter

Sametinget (nordsamisk: Sámediggi, lulesamisk: Sámedigge, sørsamisk: Saemiedigkie, skoltesamisk: Sääʹmteʹǧǧ) er en nasjonal, representativ folkevalgt forsamling for samer i Norge. Sametinget styres til daglig av Sametingsrådet, som ledes av sametingspresidenten.Sametingets parlamentsbygning og hovedadministrasjon ligger i Karasjok.. Sametinget styres etter det parlamentariske. Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer Sametinget er et folkevalgt organ for samene i Norge. 39 representanter velges fra 7 valgkretser hvert fjerde år. Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket og arbeide med å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv Sametinget arbeider for at samene skal få sikret og utviklet sine språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Søk tilskudd og stipend. Samleside for korona-informasjon. Hva skjer? Gruppemøter, komitemøter og plenumsmøte 8. - 11. juni. 08.6.2020 - 09:00. Generalforsamling i Senter for nordlige folk AS Sametingets representanter 2013-2017. Liste over Sametingets representanter i det 7. Sametinget, i perioden 2013-2017. FOTO | Plenum 2013-2017 (Foto Kenneth Hætta) Sametinget. Orgnr. 974760347. Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok. 78 47 40 00. samediggi@samediggi.no. Faktura til Sametinget

Sametinget er et folkevalgt organ oppretta for å sikre Norges samiske befolkning politisk representasjon og medvirkning. Sametingets arbeidsområde er alle saker som etter tingets oppfatning berører den samiske folkegruppa. Tinget forvalter dessuten en del ansvarsområder delegert fra staten, og konsulteres av myndighetene i flere saker 39 representanter velges fra syv valgkretser hvert fjerde år. Representanter og vararepresentanter 2017-2021 PDF Sametinget. Orgnr. 974760347. Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok. 78 47 40 00. samediggi@samediggi.no. Faktura til Sametinget. Reiseregning og honorarkrav til Sametinget Sametinget består av 39 representanter, valgt av og blant samer, på basis av et samemanntall. Landet er inndelt i 7 valgkretser. Valg til Sametinget holdes hvert fjerde år på samme dagen som stortingsvalget. Sametinget er samlet fire ganger i året. Mellom samlingene har Sametingsrådet ansvaret for Sametingets virksomhet Institusjonen avløste Norsk Sameråd, som hadde eksistert fra 1964 til 1989. Første valg ble avholdt sammen med stortingsvalget høsten 1989, og Sametinget ble offisielt åpnet av Kong Olav 9. oktober 1989. Sametinget er et folkevalgt organ for og av samer. Sametingets plenumsforsamling består av 39 representanter fra 7 valgkretser

Oversikten viser antall innvalgte representanter til Stortinget fordelt på partigruppene. Fordelingen gjelder ved starten av perioden. På grunn av en utmelding har Fremskrittspartiet nå 26 representanter, og én representant er uavhengig Det skal velges 39 representanter til Sametinget, og valget foregår i en rekke kommuner over hele landet. Det er sju valgkretser. De fleste av disse kretsene ligger i Nord-Norge, og så er det en sørsamisk valgkrets i de sørlige delene av Nordland, i trøndelagsfylkene og i de nordlige delene av Hedmark Sametinget planlegger å starte med et miniseminar, deretter blir det komitémøter i komitéhuset. Plenumsmøtene starter opp onsdag og skal holdes i lagtingssalen. Sametinget er ansvarlig for program og gjennomføringen av plenumssamlingen, men Stortingets administrasjon vil bistå med praktisk gjennomføring Sametinget er de norske samenes folkevalgte organ - på samme måte som Stortinget er alle nordmenns (inkludert norske samers) folkevalgte organ. Norske samer representeres med andre ord av to politiske organ - som norske borgere representeres norske samer av Stortinget, og som samer kan de i tillegg stemme inn representanter til Sametinget

Sametinget - Wikipedi

 1. Kjære plenumsleder, Sametingets president, rådsmedlemmer, Sametingets representanter, Gratulerer med dagen! Gratulerer med jubileet! For tredje gangen på ett år er jeg så heldig å få komme hit til Sametinget
 2. 7.1.1 Når representanter fra Sametinget er del av en offisiell statlig delegasjon, gis Sametinget adgang til å gi innspill til delegasjonens eventuelle instruks, og er som alle delegasjonsmedlemmene underlagt instruksjonsmyndighet i henhold til Grunnloven § 26
 3. Liste over stortingrepresentanter i perioden 2017 til 2021 omfatter alle som ble valgt til Stortinget ved stortingsvalget 2017, 11. september 2017.. Det er totalt 169 representanter. Det ble valgt 150 distriktsmandater i tillegg til ett utjevningsmandat fra hvert fylke (i alt 19). I henhold til Grunnlovens paragraf 68, tiltrådte de nye stortingsrepresentantene den første «søgnedagen.
 4. Sametinget er mer et rådgivende enn et beslut­tende organ. Dette har en sammenheng med Sametingets rolle som både et selvstendig, folkevalgt organ, og et statlig forvaltningsorgan. Sametingets myndighet er regulert i Sameloven (§ 2-1 fjerde ledd), men Sametinget kan også bli gitt myndighet gjennom andre lover, for eksempel opplæringsloven, reindriftsloven og Finnmarkslovensom vist nedenfor

Koordinater Stortinget er Norges nasjonalforsamling.Det består av 169 representanter valgt fra 19 valgdistrikter. I henhold til Grunnloven § 49 er Stortinget «folkets» instrument for å utøve den lovgivende makt. Stortingsvalg avholdes hvert fjerde år. Stemmerett har i hovedsak alle norske statsborgere som har fylt (eller vil fylle) 18 år i løpet av valgåret eller før Sametinget er en svensk forvaltningsmyndighet med 31 folkevalgte medlemmer. Sametinget har til oppgave å fremme samiske nærings-, kultur- og språkinteresser. Det ble opprettet i 1993 som en statlig etat, og til tross for betegnelsen ting er Sametinget ikke et organ for selvstyre, men derimot underlagt de beslutninger som Sveriges riksdag og regjeringen fatter

Sametinget Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA Besök: Adolf Hedinsvägen 58 Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31 E-post kansli@sametinget.se Kontaktformulär Så här behandlar vi dina personuppgifter. Öppettider: Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00 Sommartid: Mån-Fre 08:30-12:0 Sametinget (Sámediggi på samisk) er et folkevalgt organ for samene i Norge. 39 representanter velges fra 7 valgkretser hvert fjerde år, på samme dag som Stortingsvalget. Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge,.

§ 1. Forskriftens formål. Formålet med forskriften er å legge forholdene til rette slik at den samiske befolkningen ved frie, direkte og hemmelige valg skal kunne velge sine representanter til Sametinget Representanter til Sametinget blir valgt fra 13 valgkretser (jf. sameloven § 2-4). Hver valgkrets har 3 representan-ter. I tillegg blir det valgt 4 utjevningsmandager fra de fire valgkretsene med flest avgitte stemmer. Sametingets plenumssamling består således av 43 representanter Geir Liland (født 13. oktober 1937 i Vardø) var representant for Samisk valgforbund på Sametinget fra 1997 til 2001.. Liland arbeidet som adjunkt, bosatt i Lebesby.Han var kommunestyrerepresentant i Lebesby fra 1995 til 1999, og representerte der Dyfjord bygdeliste

Representanter og komiteer - stortinget

 1. Spørsmålet er da: Vil Sametinget, ved dets representanter i styret i Fefo, sette bevaring av Sametingets makt og myndighet først, eller vil det sette det tydelige,.
 2. Sametinget har 39 representanter valgt fra sju valgkretser. Sametinget i plenum er Sametingets øverste organ og myndighet. Plenumsmøter avholdes vanligvis fire ganger årlig. Sametinget har fire fagkomiteer. Sametinget styres til daglig av Sametingsrådet, som ledes av Sametingspresidenten. Rådet har fire medlemmer og fire vararepresentanter
 3. Alle representanter er også medlem av en av fagkomiteene. De er plan- og finanskomiteen, oppvekst-, omsorg og utdanningskomiteen og kulturkomiteen. Det finnes i tillegg et kontrollutvalg og en valgkomité. Sistnevnte har ansvar for å gi innstilling til valg av representanter til organer i og utafor Sametinget
 4. dre partiene hadde styrket seg. Árja hadde styrket sin posisjon som tingets tredje største parti (fra tre til fire representanter)
 5. Kilder: Sametinget og Wikipedia. Sametingspresidentenes nyttårstaler. Aili Keskitalo, nyttårstale 2014. Foto: NRK. 2001 - Sven 39 folkevalgte representanter velges hvert fjerde år

Om Sametinget

Det skal velges 39 representanter til Sametinget. Valgkretsene tildeles først to mandater hver. Deretter fordeles de øvrige 25 mandatene forholdsmessig mellom valgkretsene på grunnlag av antall manntallsførte etter fordelingsmåten fastsatt i valgloven § 11-3 tredje ledd Sametinget er en nasjonal folkevalgt forsamling for samer i Norge. Hovedsete er i Karasjok og ble åpnet i 1989. Hvert fjerde år velges det inn 39 representanter fra totalt syv valgkretser Formålet med møtet var å diskutere aktuelle saker og problemstillinger som opptar både Sametinget og Nærings- og fiskeridepartementet. På agendaen stod blant annet oppfølging av kvotemeldingen, Fjordfiskenemda, og kystnært fiske og kysttorsk. Fra Sametinget stilte Samtingsråden Silje Muotka og representanter fra Sametingets administrasjon Sametinget er et folkevalgt organ for samene i Norge. 39 representanter velges fra 7 valgkretser hve Les mer

Sametinget (Finland) – Wikipedia

Sametinget

 1. Sametingets representanter. Jeg hilser Sametinget velkommen til ansvarsfull gjerning og ønsker at det må bli til gavn for det samiske folket. Det samiske folk har røtter langt tilbake i historien i det nordlige Norden. Ved den norske statsdannelsen hadde de således lenge vært etablert i sine områder
 2. Det betyr at 12 000 flere vil bidra til å velge representanter til Sametinget. Det er en imponerende økning. I 1989 hadde Sametinget budsjett på 31,7 millioner kroner. Nå er årsbudsjettet over 500 millioner kroner. Sametinget har fått ansvar for nye områder, og med den nye budsjettordningen har dere også fått mer råderett over midlene
 3. Resultatene av sametingsvalget gir en helt annen situasjon for Sametinget enn Stortinget. Norske Samers Riksforbund (NSR) gjorde et brakvalg og Aili Keskitalo vil bli valgt til sametingspresident etter at Hans Majestet Kongen åpner det 8. sameting 11.oktober 2017. NSR trenger støtte fra to representanter for å danne flertall i Sametinget
 4. Han er en av to FrP-representanter på Sametinget og før jul i fjor ble han valgt som leder i Sametingets kontrollutvalg. - De andre vet hvor de har oss hele tiden og de stoler på oss da, sier.

Sametinget 2013-2017. Her er Sametingets 39 representanter og sametingsrådet 2013-2017. Eilif Andreas Aslaksen @EilifAslaksen Journalist. Publisert 19.09.2013, kl. 11.32 Oppdatert 17.10.2013, kl. Sametingets representanter. Jeg hilser Sametinget velkommen til ansvarsfull gjerning og ønsker at den må bli til gavn for det samiske folk og vårt fedreland. I løpet av de åtte årene Sametinget har eksistert har tinget gitt positive erfaringer både som politisk organ i det samiske samfunnet og som premissgivende organ for de sentrale statlige myndigheter Sametinget opprettet i 1989. Sametinget er et folkevalgt organ for samene i Norge. Hvert fjerde år velges 39 representanter fra 7 valgkretser. Hvor mange representanter som skal velges fra hver valgkrets avhenger av antall innmeldte i Sametingets valgmanntall pr. 30. juni året det sist ble avholdt kommunestyre- og fylkestingsvalg Ortnamnsrådet består av representanter för Lantmäteriet, Institutet för språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sveriges kommuner och landsting, Trafikverket och Universiteten.. Vid behandling av frågor som berör myndigheter och organisationer som inte är representerade kan rådet tillfälligt utökas Representanter för samiska organisationer och partier samlade i Umeå 2016. Foto: Marie Enoksson . Sáminuorra, Sanne Ristin Bengtsson - saminuorra@gmail.com Same Ätnam, Peter Rodhe, - peter@rodhe.org. Renägarförbundet, Tomas Marsja, Lillemor Baer. Svenska samernas riksförbund, Gudrun Kuhmunen. Landsförbundet Svenska samer, Helena Dådring, - helena@haledit.s

Sametingets representanter 2013-201

 1. Arbeiderpartiets sametingsgruppe består av 7 representanter. Gruppestyret er sammensatt av parlamentarisk leder Ronny Wilhelmsen, Synnøve Søndergaard og Bjørn Inge Mo. Arbeiderpartiets Tom Sottinen er sametingets plenumsleder, tilsvarende president på Stortinget. Han er dermed den som har høyest rang i Sametinget
 2. ister Erna Solberg (H). Onsdag besøkte hun Sametinget for første gang som stats
 3. Sametinget er samenes folkevalgte organ, og er det representative talerøret for samene i Norge. Arbeidsområdet for Sametinger er alle saker som særlig angår samene. Sametinget er etablert med bakgrunn i Sameloven. Lovens formål er å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe i Norge kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og [
 4. På onsdag morgon ordnar Sametinget paneldebatt på Folkets Hus i Kiruna med representanter för Vattenfall, LKAB och Sveaskog. Syfte Syftet med paneldebatten är att fokusera på samexistens och ömsesidig respekt snarare än konflikter

34 folkevalgte på Sametinget har besvart NRK Sapmi sin undersøkelse, der det fremkommer at ni av 16 kvinner har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.. Spørreskjemaet fra NRK ble sendt til 79 politikere som satt på Sametinget i forrige periode (2013-2017), og til de som ble valgt inn etter valget i fjor. Under halvparten valgte altså å besvare henvendelsen, men resultatet er. Tiltakspakke fra Sametinget for nærings- og kulturliv. Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) har nå presentert en tiltakspakke fra Sametinget for å støtte opp om samiske nærings- og kulturutøvere, med omdisponeringer på totalt 8,4 millioner. Les mer. 12. mars 2020

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen gratulerer Kirkemøtet, som 16. april enstemmig vedtok opprettelse av et samisk kirkelig valgmøte, skriver Sametinget i en pressemelding. Valgmøtet skal velge samiske representanter til bispedømmerådene i Nord-Hålogaland og Sør-Hålogaland bispedømmer og nominere medlemmer til Samisk kirkeråd Det er syv valgkretser til sametingsvalget, som velger inn 39 representanter til Sametingets plenum. Sametinget styres etter en parlamentarisk modell, der plenum velger et sametingsråd og en president, som igjen baserer sitt virke på at rådet og presidenten har tillit og et flertall bak seg i plenum

Sametinget er et rikspolitisk, etnokratisk organ. Fra Finnmark er det valgt inn 18 representanter til Sametinget, 21 representanter kommer fra resten av landet. Befolkningen i Finnmark har ikke i demokratiske valg, gitt Sametinget noe mandat til å være med på å bestemme hvordan finnmarksloven og utmarka i Finnmark skal forvaltes Sametinget vil dermed etter valget i 2005 bestå av 43 representanter mot tidligere 39. Stemmerett og valgbarhet For å kunne stemme ved sametingsvalg må man ha alminnelig stemmerett ved kommunestyrevalg i sin stemmekrets

Sametinget - Store norske leksiko

Jeg hilser Sametinget velkommen til ansvarsfull gjerning og ønsker at den må bli til gagn for det samiske folk og for vårt fedreland. I år markerer vi 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet. Den 6. februar 1917 i Trondheim møttes representanter fra store deler av Sápmi, for å diskutere det som da var aktuelle samepolitiske. Tvekampen om flertall i Sametinget endte likt. Både Norske Samers Riksforbund (NSR) og Arbeiderpartiets Sametingsgruppe (DnA) må knytte til seg fire uavhengige representanter for å få flertall Sametinget ble vedtatt opprettet i 1987 med 39 representanter. Det første valget ble holdt i 1989. Valgene holdes samtidig med stortingsvalg. Etter høstens valg har Sametinget 43 valgte representanter Sametingsvalg, valgkretsinndeling, valgmanntall og representanter Grunnlaget for valg til Sametinget er nedfelt i Sameloven. Da det første sametingsvalget skulle avholdes, ble Norge delt inn i 13 valgkretser. I 2007 ble dette endret til 7 valgkretser. Valgkretser 1989 - 2003. Kart over de 13 valgkretsene til Sametinget (1989 - 2007 Kvinnelige representanter på Sametinget i spørreundersøkelse: Over halvparten har opplevd seksuell trakassering. Ber kommunen grave opp denne steinrøysa. - Det er direkte tøvete. Sametingspresident Aili refser Sivs kostyme: - Helt smakløst

Sametingsrepresentanten

Sametinget - regjeringen

Lovens tittel endret ved lov 20 juni 2003 nr. 46 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 715).). - Jf. lov 12 juni 1987 nr. 56 kap. 2 (valg til Sametinget). - Jf. tidligere lov 24 juni 1828 med tilleggslover 1 juli 1884, 30 juni 1888 og 23 juli 1894, lov 14 jan 1837 §§ 2-8 med tilleggslover 27 juli 1896, 11 apr 1900, 29 mai 1901, 21 apr 1902, 17 mai 1904, 7 juni 1910, 11 juli 1919. Sametingets representanter 2013-2017. Liste over Sametingets representanter i det 7. Sametinget, i perioden 2013-2017. FOTO | Plenum 2013-2017 (Foto Kenneth Hætta) Ođas | Almmuhuvvon 03.10.2017. Gïele; Maanagïerte; Kultuvre; Lïerehtimmie jïh learoevierhtieh; Jieleme Senest 30. april i valgåret skal Sametinget kunngjøre opplysning om at de som anser seg stemmeberettigede etter § 3, innen 31. mai kan sende melding til Sametinget med begjæring om å bli innført i samemanntallet. Velger som var innført i samemanntallet i 1997 eller 2001 trenger ikke søke om innføring

Sametinget har hatt den utfordringen at når deres representanter i FeFo-styret - - kommer tilbake, og Sametinget da skal behandle saker angående FeFo, - - da får ikke de delta, fordi de er inhabile. De mister nok ikke makt, for styremedlemmene i FeFo - - trenger ikke å være enig i det som Sametinget sier. Partiene og Sametinget Sametinget har en lang vei å gå for å bli et redskap for samer som ønsker å leve og utvikle sin næring, Det var uten tromsøbosatte representanter. tirsdag 19.09 2017 Mener Sametinget skaper splid mellom nordmenn og samer. GARDERMOEN (VG Nett) Frp vil komme inn på Samtinget for å overbevise samene der om at hele tinget må legges ned

Sametingets 25-årsjubileum - stortinget

For å få flertall i sametinget kreves 20 representanter. I 2017 var det 100-årsjubileum for sametingets landsmøte: Les mer om Tråante Ny valgordning til Sametinget Fagutvalgets rapport 4. april 2007 Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 9 Sametinget. På samme dag som det er stortingsvalg, er det også valg til Sametinget. Sametinget har 39 representanter. De blir valgt ved direkte valg i 13 valgkretser over hele landet. De som skal velges, og de som har stemmerett, må være registrert i Sametingets valgmanntall I det sittende Sametinget har Arbeiderpariet 2 representanter (Mariann Wollmann Magga og Knut Inge Store). Partiet holder stand ved årets valg, men bytter mannskap. Samarbeidslista mellom Norske Samers Riksforbund (NSR) og Samefolkets parti har to representanter (Beaska Niillas og Christina Henriksen), og beholder også stillingen 2. Hele dette bilaget er en annonse for Sametinget. Visste du? Løsningsorientert og fremtidsrettet SAMETINGET er en folkevalgt forsamling for samene i Norge. 39 representanter velges fra 7.

Norske Samers Riksforbund er en norsk-samisk kulturorganisasjon etablert i 1968 som ei landssammenslutning av lokale sameforeninger. Organisasjonen er også et politisk parti på Sametinget. Siden det første sametingsvalget i 1989 har det vært et av tingets to største partier. NSR har 1148 medlemmer fordelt på 23 lokallag (2017). Sametinget i plenum er Sametingets øverste organ og myndighet og består av 39 representanter som er valgt for fire år om gangen gjennom sametingsvalg. Sametinget i plenum vedtar det årlige budsjettet og fastsetter tinget

Partioversikt - stortinget

Sametinget. Sametinget ble i dag åpnet for 6. gang. Første gang var 9. oktober 1989, da Kong Olav holdt den aller første åpningstalen. Sametinget fikk sin egen bygning i Karasjok i 2001, en bygning som gjenspeiler samisk tradisjon og kultur. Sametinget er et selvstendig folkevalgt organ og består av 39 representanter, valgt av og blant samer Sametinget blir valgt av samene samtidig med valg på representanter til Stortinget - altså hvert fjerde år. Sametinget kan ikke gi lover, men har rett til å uttale seg om alle spørsmål som berører samene. Sametingets hovedsete ligger i Karasjok. I 1990 ble det dessuten opprettet en samisk høyskole i Kautokeino Sametingets representanter 2005-2009. Liste over Sametingets representanter i det 5. Sametinget, i perioden 2005-2009. FOTO | Plenum 2005-2009 (Foto Kenneth Hætta) Ođas | Almmuhuvvon 03.10.2017. Gïele; Maanagïerte; Kultuvre; Lïerehtimmie jïh learoevierhtieh; Jieleme

Samfunnsfag - Sametinget - NDL

Samiske representanter i FeFo ble ikke enige og mister styreledelsen i FeFo. De to syntes å være uenige om hvem som skal være leder, så jeg foreslo - - meg selv. Det er merkelig at de foreslo fylkestingsrepresentanten, - - og ingen av dem selv. Sannhets- og forsoningsprosessen i Finland er kommet i gang. Både Arbeiderpartiet, Ap, i Sametinget Representanter: 1. Olav M. Dikkanen 2. Magnhild Mathisen 3. Inger K. Juuso 4. Johan Jernsletten 5. Ingrid Smuk Rollstad 6. Jon V. Aslaksen 7. Hans Guttorm 8. John H. Eira '). Egil Olli 10. Ole H Sametinget gir hovedkomiteen for organisasjons- og konstitu. Hilsningstale til Sametinget . AV: Stortingspresident, Olemic Thommessen (H). Deres majestet, Deres kongelige høyhet, kjære plenumsleder, Sametingets president, rådsmedlemmer, Sametingets representanter! Sametinget er et talerør for hele det samiske samfunnet, og den viktigste arena for samepolitisk debatt Her er informasjon blant annet om hvem som har vært sametingsrepresentanter og rådsmedlemmer siden Sametinget ble opprettet i 1989

Sameting i Stortinget - stortinget

Både Fylkesmannen, Sametinget og NRLs representanter foreslår saker til forumet. Dialog- og samarbeidsforumet i Nordland. Fra Fylkesmannen i Nordland deltar fylkesmann Hill-Marta Solberg, assisterende fylkesmann Ola Bjerkås og landbruks- og reindriftsdirektør Monica Iveland Representanter fra partiene velges til Stortinget, fylkestingene, kommune- styrene og Sametinget. Politiske parti Partiene. Tirsdag møttes representanter fra Norges Bondelag og Sametinget til det første av det som skal bli en rekke møter framover. På agendaen i Landbrukets Hus stod klima - og miljøutfordringer, rovdyr, tilleggsnæringer i beiteområder, interessekonflikter i beiteområder og samers konsultasjonsrett

1. Sametinget ble etablert som et samisk folkevalgt organ i 1989. Hvert fjerde år velges 39 representanter. Sametinget har forvaltningsoppgaver i tillegg til å være et politisk organ for samene i Norge. Først og fremst gjelder dette myndighet over samiske læreplaner, sametingsvalget, utviklingen av samiske språk, kulturminneforvaltningen. Sametinget på Kolahalvøyen (russisk: Саамский парламент, Saamskij parlament, Kildinsamisk: Куелнегк Соамет Соббар Kuelnegk Soamet Sobbar) er en representativ forsamling for samer i Russland.Forsamlingen ble etablert i Murmansk 12. desember 2010, og består av 9 representanter, som velges av 73 delegater for de ulike samiske gruppene 19. juni 2012 ble avtalen om tilbakeføring undertegnet av Kulturhistorisk museum, Norsk Folkemuseum og Sametinget. - 19. juni 2019 ble overføringsavtalen av samisk gjenstandsmateriale undertegnet av partene Sametinget, Norsk Folkemusem, Kulturhistorisk museum og representanter for de seks konsoliderte samiske museene Norge

Sametinget vil ha sannhetskommisjonen – NRK SápmiNå er folkefesten på Torvet i full gangSametinget (Sverige) – WikipediaSamisk myteknuserKvænangsbotn og Navitdalen LVOValg i Norge – WikipediaTrond Are Anti – Wikipedia

Sametinget har ikke oppnevnt representanter for den neste fungeringsperioden. I mars vedtok Sametingsrådet at Sametinget ikke skal oppnevne representanter til Reindriftsstyret i perioden 2018-2021, selv om reindriftsloven forutsetter oppnevning Sametinget er øverste valgmyndighet ved valg til Sametinget. Hver kommune skal ha et samevalgstyre. I Bergen er det ordinære valgstyret også samevalgstyre. For å sikre et raskere valgoppgjør, har Sametinget foreslått at i kommuner med mindre enn 30 manntallsførte, skal det kun være mulig å forhåndsstemme Det norske sametinget kan ta opp alle saker som det selv vil. Den retten er slått fast i den norske sameloven. Dette er mer avgrenset i Sverige. Rikspartiene stiller også. Når de 39 representantene i det norske sametinget skal velges, stiller både politiske partier og samiske partier med lister Hvis Sametinget og Fylket sine representanter blir uenige, er det Regjeringa som avgjør. Videre er det Stortinget som har vedtatt, og kan endre, Finnmarksloven. Til syvende og sist er det altså den norske staten som bestemmer over Finnmarkseiendommen

 • Luft vann varmepumpe hvilken skal man velge.
 • Asb die fahrradwerkstatt leipzig.
 • Vestibular complex.
 • Fakturadato tilbake i tid.
 • Veggfeste våpen.
 • Stressinkontinens symptomer.
 • Bon jovi dead.
 • Mandarin granat ring.
 • Ferdigkuttet salat.
 • Star wars kinopolis landshut.
 • Xenon pærer levetid.
 • Warum hieß die bahn in der ddr deutsche reichsbahn.
 • Luke perry 90210.
 • Kleidermarkt kahla 2018.
 • Endre oppløsning på bilder mac.
 • Glaukom.
 • Teddykompaniet diinglisar.
 • Forslag til ny våpenlov.
 • Samsung s7 edge dual sim.
 • Ban on supersonic flight.
 • Smittsom hønselammelse.
 • Dråper på orkide.
 • Dareios i av persia.
 • Residenz würzburg öffnungszeiten.
 • Carl christopher tybring gjedde.
 • Bose soundtouch 10 vs sonos play 1.
 • Wat betekent el chapo.
 • Tomahawk svin.
 • Celler 8 trinn.
 • Bildeler barkåker.
 • Gratis antivirus android.
 • Jotun blushing peach.
 • What is a southpaw.
 • Görtz outlet.
 • Spionage app kostenlos.
 • Få til å tie kryssord.
 • Føler vi bare er venner.
 • Erfahrungen mit goldendoodle.
 • Tobakk helseskader.
 • 30 day yoga youtube.
 • Coolstuff leveringstid.