Home

Retningslinjer rus

Retningslinjer om rusomsorg, rusavhengighet, rus, røyking, tobakk, røykeslutt, avhengighet, spilleavhengighet, dataspillavhengighet, gaming Utredning, behandling og oppfølging av personer med ROP-lidelser - Nasjonal faglig retningslinje (fullversjon (/Retningslinjer/Rus) Om oss Om Helsebiblioteket.no Personvern/cookies English Kontakt Brukerstøtte Redaksjonen Følg oss Facebook Twitter Nyhetsbrev. Helsebiblioteket.no sender jevnlig ut nyhetsbrev med informasjon om innhold og nye tjenester Kliniske retningslinjer, veiledere og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Legeforeningen med flere Retningslinjer, veiledere og faglige råd. Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke - Oppgaver og samarbeid. Rundskriv. PDF. Barnevern - kartlegging av psykisk helse og rus (høringsutkast) Pakkeforløp. Sammen om mestring - lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

Bruker- og pårørendearbeid innen rus, psykisk helse og voldsfeltet Søknadsfrist: 17. februar 2020 (utløpt) Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov Søknadsfrist: 01. mars 2020 (utløpt) Tilbud til barn og unge med. Implementering og verktøy - pakkeforløp for psykisk helse og rus. KAPITTEL: 8. Om pakkeforløpet. Abonner på nytt eller oppdatert innhold Fyll inn e-postadressen din for å motta varsler om: Pakkeforløp - Rusbehandling (TSB) Abonnér Først publisert: 07. september 2018 Sist faglig.

Retningslinjer - Helsebiblioteket

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og

Rus - Helsebiblioteket

Nasjonale faglige retningslinjer bør styre behandlingsvalg. Ved å følge oppdaterte faglige retningslinjer fyller du lovverkets krav om faglig forsvarlighet. Nasjonale faglige retningslinjer er ikke rettslig bindende for fagpersonell. Å velge løsninger som avviker vesentlig fra faglige retningslinjer, bør likevel kunne begrunnes, dokumenteres og ha samtykke fra pasienten KoRus vest Stavanger skal også bidra til at kommuner implementerer Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer og veiledere. De nasjonale faglige retningslinjene inneholder systematisk utviklede faglige anbefalinger som etablerer en nasjonal standard for utredning, behandling og oppfølging av pasientgrupper, brukergrupper eller diagnosegrupper Rus. Dessverre hersker fremdeles oppfatningen om at et rusproblem er selvforskyldt og noe den enkelte bare kan velge å slutte med. NKROP arbeider for å redusere stigma rundt ruslidelser og ønsker å bidra til en nyansert og kunnskapsbasert rusdebatt. Lukk Les mer om Rus Rus og avhengighet Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Behandling med opioidholdige legemidler (substitusjonsbehandling) av opioidavhengighet (avhengighet av heroin, morfin m.fl.) har vist seg å redusere pasientens forbruk av opioider, redusere dødeligheten og bedre livskvaliteten

En samling kliniske videoer om russamtaler og bruk av kartleggingsverktøy kombinert med motiverende intervju. Det er også en rekke filmer med representanter for ulike bruker og interesseorganisasjoner innenfor rus og psykisk helse Det nye pakkeforløpet for gravide og rus skal bidra til at flere gravide med rusproblemer blir oppdaga og tilbudt hjelp. - Pakkeforløpet må ta tak i alle typer rusproblematikk, og særlig viktig er søkelyset på alkohol, som er det farligste rusmidlet for fosteret, sier Gabrielle Welle-Strand Retningslinjer for prøvetaking Sosial- og helsedirektoratet har gitt retningslinjer for rutiner for rusmiddeltesting gjennom rundskriv, og disse er tilgjengelige på Internett ( 4 , 5 ). Det skal være et klart skille mellom prøver som tas i medisinsk sammenheng (behandling og diagnostikk) ( 4 ) og prøver hvor positivt analysesvar kan danne grunnlag for iverksetting av alvorlige sanksjoner.

Nå innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus i helsetjenesten. Fra 1. januar 2019 kan pasienter henvises til de tre første pakkeforløpene Hva gjør du dersom det lukter alkohol av en kollega og dere er på vei ut i et møte? En policy for rusmiddelbruk og spill kan hjelpe deg i slike situasjoner, samtidig som den bidrar til et trygt arbeidsmiljø og ivaretar virksomhetens gode omdømme Her finner du faglige retningslinjer. Logg inn. Søk. Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin. Forsiden. Fag. Om spesialiteten. Kurs og møter. Om oss. Fag Faglige retningslinjer. Her finner du faglige retningslinjer. Avrusningsretningslinjen . CIWA-B . Dopingmedisin.

Retningslinjer og veiledere - Helsebiblioteket

 1. Retningslinjer, rapporter og studier. Nasjonale retningslinjer. Rapporter og studier. Norske doktorgrader om barn og rus. Fagkunnskap. FASD - barn skadet av alkohol i svangerskapet. Bekymret for et barn? Kurs og utviklingsprogram. Program: Barn i rusfamilier (BIR) Program: Tidlig inn (TI
 2. Etiske retningslinjer. Etikk i helse- og sosialtjenester. De etiske retningslinjene er en felles plattform for Fagforbundets medlemmer. Yrkesseksjon helse og sosial arbeider for at alle medlemmer som er ansatt i helse og sosialsektoren skal gis tid, rom og anledning til etisk refleksjon i hverdagen
 3. Se tidligere lover 13 juli 1956, 8 jan 1960 nr. 1, 11 juni 1971 nr. 54, 23 juni 1972 nr. 69, 9 mars 1973 nr. 13, 14 juni 1974 nr. 47, 13 juni 1980 nr. 42, 13 juni 1980 nr. 43 og 26 apr 1985 nr. 23

Lokalt psykisk helse- og rusarbeid - Helsedirektorate

 1. Retningslinjer for testing m.m. fremgår av Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer, som er hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven (Lov om spesialisthelsetjenesten
 2. Ny nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet har kommet. Arbeidet med ny retningslinje har pågått i flere år og det er knyttet høye forventninger til resultatet. En rekke tilgrensende retningslinjer, veiledere og rundskriv har vært vurdert i utviklingen av denne retningslinjen. Helsedirektoratet har foruten å se til norske.
 3. Folkehelseinstituttet har nasjonale oppgaver innen blant annet smittevern, psykisk og fysisk helse, miljømedisin, epidemiologi og rusmidler
 4. elle handlinger ved skolene i Nes. Hensikten med retningslinjene er at tjenestene skal være samkjørt og koordinert og at det ikke skal være tilfeldig hvilken hjelp barn og unge i kommunen får. Retningslinjene er utarbeidet av: Vormsund og Runni ungdomsskole, Nes og Hvam.
 5. Yrkesetiske retningslinjer på mobilen. De yrkesetiske retningslinjene (YER) er enkelt tilgjengelig også via mobil. Målet er at det skal være enkelt for sykepleiere å være aktivt involvert i etiske problemstillinger, dilemmatrening og etikk generelt
 6. side»
 7. Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin. Forsiden. Fag. Om spesialiteten. Kurs og møter. Om oss. Faglige retningslinjer CIWA-B Anita Mlodozeniec og Øistein Kristensen ved ARA, Sørlandet Sykehus har nå oversatt CIWA-verktøyer for benzodizepinabstinens, CIWA-B, til norsk

Dette svaret er eldre enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.hvilke lover er det om bruk av rus i Norge? Kvinne, 14 år fra Oslo RUStelefonen svarer: Når det gjelder bruk av rusmidler i Norge, er det tre lovverk som er spesielt viktige; (1) Alkoholloven; (2) Narkotikaforskriften [ Rus og psykisk helse er et tilbud til Lørenskogs innbyggere som ønsker råd, veiledning eller hjelp i forhold til moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller avhengighetsproblematikk. Rus og psykisk helse arbeider for å gi tjenester av god kvalitet, og vi har fokus på at våre ansatte skal ha bred kompetanse innen rus og psykiatri

De to evalueringsrapportene vi har presentert, indikerer at musikkterapi har en naturlig plass i arbeidet med psykisk helse og rus. Rapportene synliggjør behovet for å implementere anbefalingene som har kommet i nye retningslinjer. Saken står på trykk i siste utgave Psykisk helse og rus 2-2016 som utko Se kriminalomsorgens retningslinjer om straffegjennomføring for mindreårige innsatte og domfelte. Barnevernets ansvar ved hjemmesoning Når et barn overføres til hjemmesoning, må barnevernet ha en rolle i oppfølgingen av hjemmet. Barnevernstjenesten kan bidra med hjelpetiltak i hjemmet som en del av oppfølgingsplanen under soningen

Det er Morten Græsli, avdelingsdirektør retningslinjer og fagutvikling, som svarer, på mail, via pressekontakten i direktoratet. Satte ned foten Rus & Samfunn erfarer at gruppa som hadde i oppdrag å utarbeide retningslinja, leverte det endelige dokumentet til ledelsen i direktoratet i god tid før fristen 30. juni Implementere nasjonale faglige retningslinjer og veiledere er et ledd i Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (2005-2015), IS-1162. ROP: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus og psykisk lidelse (ROP Varsling i arbeidslivet er at en arbeidstaker sier ifra om et kritikkverdig forhold på egen arbeidsplass (i arbeidsgiveren sin virksomhet).. Et varsel er en ytring. Om ytringen er et varsel etter arbeidsmiljøloven, kommer an på. hvem som sier ifra; om det de sier ifra om, er kritikkverdi Ruslidelser og psykiske lidelser påvirker hverandre gjensidig og krever spesiell oppmerksomhet. Personer med ruslidelser og psykiske lidelser (ROP- lidelser) har mulighet til bedring av både symptomer og livskvalitet dersom man koordinerer utredningen og behandlingen av begge lidelser

Rus og avhengighet - Helsedirektorate

Veiledere, retningslinjer og strategier. Her finner du lenker til veiledere, retningslinjer og annet materiell som er sentralt for psykisk helsetjenestene for voksne i kommunene. Tips oss gjerne, hvis det er noe du savner Mange personer med samtidig rus- og psykisk lidelse (ROP-lidelse) opplever å falle mellom to stoler. - Helsetjenesten er ikke innrettet for denne gruppen, men vil helst ha pasienter som finner frem til riktig behandling selv, sier Lars Lien, som er leder for Nasjonal ROP-tjeneste

Kartlegging av rus hos gravide. For jordmødre er anbefalingen i Retningslinjer for svangerskapsomsorgen at rusvaner og rusens virkning skal tas opp under første konsultasjon med den gravide, og da som en del av samtalen om levevaner Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig Du finner oss her: Dronningens gate 13, 0152 Oslo. Postboks 96 Sentrum, 0101 Osl Er du bekymret for at en medarbeider har et rus- eller avhengighetsproblem? Eller kjenner du på den vonde magefølelsen om at noe ikke er helt greit? Så bra at du har bestemt deg for å gjøre noe med det. Som leder er «Den nødvendige samtalen» et godt verktøy for å snakke med en ansatt på bakgrunn av en bekymring, før det er blitt et problem Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin. Forsiden. Fag. Om spesialiteten. Kurs og møter. Om oss. Faglige retningslinjer . Lenker . Dokumenter . Anbefalt litteratur Anbefalt litteratur. 22. oktober 2019. Dopingmedisin. Bruk av dopingmidler er et helseproblem i Norge

Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Spedbarn med søvn- og spiseproblemer rammes oftere av

ROP - Nye retningslinjer på rusfelte

Nasjonal faglige retningslinjer Seniorrådgiver/lege Gabrielle Welle-Strand Avdeling psykisk helsevern og rus Fevik 14.november 2016 gwe@helsedir.n AKAN- utvalget utarbeider forslag til retningslinjer for AKAN-arbeidet, som en del av kommunens HMS-rutiner. AMU vedtar retningslinjene og sørger for at de blir fulgt. AKAN-utvalget behandler ikke enkeltsaker. AKAN-utvalget skal melde fra til arbeidsmiljøutvalget når de har mistanke om at arbeidssituasjonen kan ha medvirke Retningslinjer for håndtering av rus- og pengespillproblemer og formelle prosedyrer i Hustadvika kommune presiseres. I tillegg tilbys vedkommende råd, veiledning og støtte, for eksempel i form av en individuell AKAN- avtale. Å ta imot tilbudet på dette stadiet er frivillig Redaksjonelle retningslinjer Forebygging.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presse¬skikk og Redaktørplakaten. Innenfor rammene av de overordnede målsetningene, Redaktør¬plakaten og pressens Vær Varsom-plakat skal Forebygging.no utøve saklig, uavhengig og kritisk fagformidling Les mer om retningslinjer for ungdomsidrett her. Ungdomsløftet er norsk idretts tiårige satsning frem mot 2022 for å rekruttere og beholde flere ungdom i norsk idrett. Målet er at ungdom mellom 13 og 19 år skal være med lengst mulig som aktive, men også i rollen som trenere, ledere, dommere og frivillige med ansvar for ulike oppgaver i klubben

Forside Akan.n

Tilbud for pårørende innen psykisk helse og rus Det finnes en rekke pårørendesentre og pårørendeorganisasjoner med høy kompetanse i å støtte og veilede pårørende. Tilbudene er gratis og du trenger ikke henvisning Veiledere og retningslinjer Publisert 06.06.2016 Sist oppdatert 12.12.201 Nye retningslinjer for rus og tvang. Per Halvorsen. 19. desember 2012 (endret 20. desember 2012) Helsedirektoratet er på banen både med Rundskriv om psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften og revidert utgave av Prioriteringsveileder for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Bokanmeldelse: Bok med personlighet (Tidsskrift for DenHvor godt predikerer to spørsmål barns risiko forHer finner du skåringsverktøy for søvnforstyrrelser

ROP - Nasjonal kompetansetjeneste RO

Nye retningslinjer ved psyke og rus. Helsedirektoratet har ferdigstilt Nasjonal retningslinje for bipolare lidelser og Prioriteringsveileder for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Hej! sier direktør Gitte Huus i avdeling for Psykisk helsevern og rus i Helsedirektoratet Retningslinjer. Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Lenke finner man her; Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel (Folkehelseinstituttet), Utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus - og psykisk lidelse - ROP lidelser,. - Det beste er at det ikke blir en graviditet når mor bruker LAR-medikamenter. Det er vårt utgangspunkt, sier Camilla Kayed, fagsjef hos Barneombudet. - Man kan ikke stille krav til fertile kvinner som innebærer at de ikke tar imot livsviktig behandling, sier Guri Spilhaug, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for TSB. Sterkt motstridende vurderinger kommer frem i høringsrunden om nye. Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser

Sentrale anbefalinger - Nasjonal faglig retningslinje for

Eldre innvandrere og deres pårørende trenger også hjelp

Etiske retningslinjer er en del av Avinors styrende dokumenter og en integrert del av vår forretningsadferd. De krav som her er angitt til forretningsskikk og personlig adferd, gjelder for ansatte, styremedlemmer, innleid personale og andre som opptrer på vegne av Avinor. Retningslinjene gir imidlertid ikke svar på alle dilemmaer ma Tilbud til pårørende innen fagfeltet rus og psykisk helse retningslinjer og veiledere gitt føringer for at samarbeid med pårørende/familie er viktig i behandling og oppfølging. Samar-beidet med brukere og familier skal styrkes

Bokanmeldelse: Metakognitiv terapi for angst og depresjonYrkesetiske retningslinjer som plakatHer kan kommuner søke om tilskudd til arbeid med psykisk

retningslinjer i det enkelte organisasjonsledd, og som kommer til uttrykk gjennom Formålet med AKAN -avtalen er først og fremst å forebygge rus- og avhengighetsproblemer blant ansatte og tillitsvalgte, samt tilby hjelp til dem som eventuelt har et rus- og avhengighetsproblem KoRus vest Stavanger (KoRus) er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet. Vi skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse. Vår hovedmålgruppe er fagansatte og beslutningstakere i kommuner, og i noen grad fylkeskommunen og spesialisthelsetjenesten i Rogaland fylke. Les mer om. Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene på høring. I denne omgang gjelder det barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanningene Retningslinje 6 Retningslinjer for psykisk helsevern, rus- og avhengighetsmedisin. 1. FORMÅL Fagrådet skal bidra til å finne gode tiltak for å nå målet om å skape en fremragende helsetjeneste for innbyggerne i Midt-Norge Velg behandlingssted - minhelse.helsenorge.n

AKAN hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet. Akan er en god instans å kontakte for råd og veiledning. På Akans sider om hvordan snakke om rus med en ansatt, kan du lese hvordan du kan gå frem om du er bekymret for en ansatt. Her finner du også maler for kjøreregler og advarsler (akan.no Retningslinjer om ROP på nett. Per Halvorsen. 27. mars 2012 (endret 29. mars 2012) Mennesker med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser får ikke alltid hjelp som er godt nok faglig dokumentert. og om rus eller en psykisk lidelse er hovedproblemet 8 RETNINGSLINJER OG VILKÅR FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Spesielle vilkår for bolig med tilknyttet bemanning til rus og psykisk helse 4. Forebyggende brannvern i kommunale boliger, og for personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester NYTTIG INFORMASJON

 • Hva er mineralstoffer.
 • Perseus gorgon.
 • Mini cabrio rot.
 • Baby getreidebrei kochen.
 • Små blemmer på tatovering.
 • Hai cafe meny.
 • Höftinflammation symptom.
 • Patrick schwarzenegger instagram.
 • Gynekolog bodø city nord.
 • Scott disick 2017.
 • Lære å telle.
 • Furniturebox kundeservice.
 • Hamiltonstøver valper til salgs.
 • Broom bruktbiltest.
 • Garman og worse film.
 • Ü30 party sachsen.
 • Ikke komedogen fuktighetskrem.
 • Hvordan oppbevare steroider?.
 • Boligkontoret narvik.
 • Sabaton the last stand meaning.
 • Råd synonym.
 • Boston insider tipps.
 • Xgames norway fredag skateboard skur 13 18 mai.
 • Bumset kryssord.
 • Parken münchen preise.
 • Yesterday meaning.
 • 2 zimmer wohnung oldenburg kaufen.
 • Brow rehab bislett bestille.
 • Immobilien verden sparkasse.
 • Preußen münster osnabrück.
 • Dateyork düsseldorf.
 • Wetter offenburg 16 tage.
 • Gjerrigknarken ferie.
 • Private gymnasier københavn.
 • Handynummer suchen österreich a1.
 • Golf 7 preis rabatt.
 • Vegg uten lister.
 • Dalen barnehage arendal.
 • Most james bond movies actor.
 • Podcasts google play music.
 • Www hautaerzte nuertingen de öffnungszeiten.