Home

Forskrift om takseringsregler for inntektsåret 2021

Takseringsreglene for 2017 - Skatteetate

Forskrift om takseringsregler til bruk ved fastsettingen

Forskrift om taksering av formues-, inntekts og

Forskrift om takseringsregler til bruk ved likningen for

Forskrift om endring i forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 et vilkår for skattefritak at godtgjørelsen ikke overstiger de satser som er fastsatt i Skattedirektoratets årlige takseringsregler for beskatning av overskudd på Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017. Tilhørende lov For inntektsåret 2016 har Finansdepartementet beregnet normrentesatsen etter forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen § 5 annet ledd til 2,0 prosent Takseringsregler for 2018. jan 31, takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2018.Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2018. Nyheter fra RegnskapNorge. Søk etter: Siste innlegg. Kompensasjonsordning for næringslivet Om oss. TBE Regnskap AS. Takseringsregler for 2016. jan 1, 2017 | Narf. Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2016.Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2016. Nyhet fra.. Søk etter: Siste innlegg. Om oss. TBE Regnskap AS. Takseringsregler for 2019. feb 9, 2020 | Narf. Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene for inntektsåret 2019.Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene for inntektsåret 2019. Nyheter fra RegnskapNorge. Søk etter: Siste innlegg. Likviditet Om oss. TBE Regnskap AS.

Takseringsregler for 2016 - StartSid

Skattedirektoratet har fastsatt forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved fastsettingen for inntektsåret 2017. Av endringer i forhold til reglene for 2016 nevnes: Kapittel 1. Generell del (fast eiendom, lønnstakere, private forhold, mv.) Inntektssatser Kostbesparelse Har arbeidstakeren under pendleropphold fri kost eller får kost dekket etter regning. Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2018. 14.11.18 Skrevet av Knut Høylie, Regnskap Norge Del Takseringsreglene finner du i lenken nedenfor. Takseringsregler 2018 Endringer fra 2017 I hovedsak består endringene fra takseringsreglene for 2017 av endringer i satser for formuesverdsettelse, inntekt og fradrag. I tillegg er det gjort noe mer omfattende. Forskrift om takseringsregler til bruk ved beskatning ved trekk i lønn mv. (lønnstrekkordningen) av personer som skattlegges på Svalbard i inntektsåret 2017 etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (Nr. 1554).. 2663 Des. 12. Forskrift om kvoter i jakt på. Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene for inntektsåret 2019. Les hele saken her Takseringsregler for 2019. Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene for inntektsåret 2019. Takseringsregler for 2019 Source: Regnskap Norge. 0. Forberedelse til 14/01/2019. 0. Kundebrev - Desember 2018 14/01/2019. 0. Kundebrev nyttår 2017 21/01/2018. Brumunddal Regnskap AS. Brugata 3 Postboks 126 2381 Brumunddal post@brdal.

Her følger en veiledning til deg som skogeier om tømmerkonto, den nye skogbruksbeskatningen som trer i kraft den 1. januar 2017. I statsbudsjettet for 2017 er det nå vedtatt en ny måte å beskatte skogbruksinntekt på Såkalt overheng kan fradragsføres i sin helhet i 2017. Et underheng kan inntektsføres i 20167 eller føres inn på den nye tømmerkontoen. Hvis du relativt nylig har overtatt skog, men ikke startet opp gjennomsnittsligningen, må du nå foreta en vurdering om hva du gjør ved avslutning av regnskapet allerede for 2015 Forskrift om endringer i skattereglene for uførepensjon. Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 4. oktober 2013 med hjemmel i lov 7. desember 2012 nr. 76 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt del VIII, jf. lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). § 1 Forskrift om taksering av formues, inntekts og fradragsposter mv. Som m fastsettes ved skjnn til bruk ved I tillegg gis det fra og med 2017 mulighet til avskrive elektrisk drevne varebiler. For kraftverk gjelder egne takseringsregler, som baserer seg p verdien av 21

Takseringsregler for 2017 - Regnskap Norg

Takseringsregler for 2017. 23.11.2017 | Nyhet. Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2017. Les hele saken her! Søk etter: Siste innlegg. Kompensasjon næringsdrivende og frilansere - søknadsfrist, periodisering og søknad fra ektefelle i felles bedrift For inntektsåret 2018 skal en positiv eller negativ differanse mellom totale avsetninger, beregnet etter skatteloven § 8-5 første ledd slik bestemmelsen lyder fra og med inntektsåret 2018, og tenkte, totale avsetninger for 2017, beregnet etter samme bestemmelse, føres til fradrag eller tas til inntekt Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2017. 23.11.17 Skrevet av Regnskap Norge Del Takseringsreglene finner du i lenken nedenfor. Du finner de også på våre hjemmesider under fagstoff, satser og regulativer. Takseringsregler 2017 Takseringsreglene inneholder satser for verdsettelse av formuesobjekter og inntekts- og fradragssatser, til bruk i.

Utvidelsen ble vedtatt i 2016 og har virkning fra og med inntektsåret 2017. Denne ble igjen opphevet og erstattet av forskrift 30. juni 2015 nr. 830 om måling av skip og flyttbare innretninger. Ved en inkurie er det henvist til feil forskrift i lovutkastet del I og i proposisjonsteksten punkt 4.2.4 og punkt 5 Endringen vil gjelde fra inntektsåret 2017. Høringsforslag Regjeringens forslag til forskrift om skattefavorisert individuell sparing til pensjon (regjeringen.no 04.07.2017) revidert Revidert budsjett 2017 på regjeringens nettsider; Abonner på nyhetsbrev med nyheter og arrangementer. Send. I Statsbudsjettet for 2017 er det vedtatt en ny måte å beskatte skogbruksinntekt på. kan velge om årets overskudd fra skogen, herunder uttak av skogsvirke til eget bruk, skal inntektsføres direkte i inntektsåret eller føres på Det kommer en nærmere forskrift om hvilke utgifter og inntekter som skal kunne føres på. Forslag til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. 01.10.2019 Forslag til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. at det foreslås at kompensasjon for avvikling skal baseres på bokført verdi av kapitalbeholdningen ved utgangen av inntektsåret 2017 Forskrift om taksering av formues-, inntekts og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for 2017 20. november 2017 / i Tilsyn og kontroll / av Fastsatt av Skattedirektoratet 14.11. 2017 med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 9-8, jf. delegeringsvedtak 16. september 2016 nr. 1067 som ble endret ved vedtak 21. desember 2016 nr. 1793

2. avsetning for ikke avløpt risiko etter forskrift 18. desember 2017 nr. 1775 om årsregnskap for skadeforsikringsforetak § 3-5 annet ledd og 3. erstatningsavsetning etter forskrift 18. desember 2017 nr. 1775 om årsregnskap for skadeforsikringsforetak § 3-5 tredje ledd. b. Livsforsikringsforetak og pensjonsforetak gis fradrag for 1 Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017. Engangsavgiften for motorsykler. Engangsavgiften for motorsykler legges om i miljøvennlig retning ved å innføre en progressiv avgift på CO2-utslipp, som erstatter avgiften på motoreffekt og stykkavgiften. Endringen gjelder for motorsykler med registrerte CO2-utslipp Lokale takseringsregler for Nord-Trøndelag 2016. (versjon 21.02.17) Utarbeidet av Jonny Melting, daglig leder Steinkjer Regnskap AS, i samarbeid med Økonomiforbundet i Nord-Trøndelag. Reglene bygger på samme prinsipp og praksis som tidligere lokale takseringsregler utarbeidet av Skatteetaten. Det gjøres oppmerksom på a

Statsbudsjette

 1. Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2017. Se artikkelen på Regnskap Norg
 2. ar 7. mai kl 8.30 - 10.30 i våre lokaler i Bjørvika for videre gjennomgang av endelige regler og vedtatt forskrift, konsekvenser og.
 3. Samlet fradrag etter bokstav c og d kan ikke overstige 40 000 kroner per år. Departementet kan gi forskrift om vilkår for fradrag etter første punktum. Noverande bokstav d til f vert bokstav e til g. VI Endringane under I tek til å gjelde straks. Endringane under II tek til å gjelde straks med verknad frå og med inntektsåret 2017
 4. mentets forskrift til skatteloven, Skattedirektoratets forskrift til skatteloven og årlige takseringsregler fastsatt av Skattedirektoratet inneholder regler om verdsetting av formue. Den nye skatteforvaltnings-loven virker fra 1. januar 2017. Da endres betegnel-sen «ligningsåret» i skatteloven til «skattefast-settingsåret»
 5. Departementet vil vurdere å fastsette nærmere regler i forskrift om verdsetting av eiendom hvor bruken blir endret fra et inntektsår til et annet. Departementet vil også se nærmere på skattemessig behandling av (tidligere) utleid næringseiendom som står tom hele inntektsåret (dårlig utleiemarked el.), og verdsetting av bygninger som kondemneres i løpet av inntektsåret mv
 6. Samlet vil forslaget innebære at om lag 50 000 færre skattytere betaler formuesskatt. Om lag 16 pst. av skattyterne anslås å betale formuesskatt i 2013 med forslaget. Departementet viser til forslag til endringer i skatteloven § 4-10 og forslag til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2013 § 2-1 og § 2-3
 7. Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2017. Kilde: Regnskap Norg

Departementet gir forskrift om hvilke typer fartøy som omfattes av foregående punktum. For selskap som er skattlagt etter den særskilte skatteordningen for inntektsåret 2017, og som for inntektsåret 2018 fortsatt skal skattlegges etter den særskilte skatteordningen. forskrift om overgangsregler for uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning som er innvilget med virkningstidspunkt før 01.01.2016. Høringsfristen var 06.01.2017, og departementet har etter dette gjort endringer i den aktuelle forskriften som i det alt vesentlige er tråd med forslagene i høringen For inntektsåret 2017 svares finansskatt på lønn etter følgende regler og satser, jf. lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 23-2 a: § 1 FINANSIELLE AKTIVITETER (1) Arbeidsgivere som utøver aktiviteter omfattet av næringshovedområde K «Finansierings- og forsikringsvirksomhet» i Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering, anses å utøve. Skattedirektoratet fastsatte 22. november i forskrift nye takseringsregler av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012 (takseringsreglene). Forskriften er gjengitt i Skd-melding 11/12. Les om dette på Skattedirektoratets sider ved å klikke her

Regjeringen besluttet onsdag at reglene om aksjesparekonto skal tre i kraft 1. september i år. Finansdepartementet fastsatte samtidig forskrift om aksjesparekonto, som trer i kraft fra samme tidspunkt Notater 2017/37 Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2017 Statistisk sentralbyrå 3 Forord Kyrkjelege fellesråd (inklu dert sokneråd i kommunar med berre eit sokn) har sidan 2004 årleg rapportert rekneskap med bakgrunn i «Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke» Endringene trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2017. Se Prop. 1 LS (2016-2017) punkt 8.1 og Innst. 4 L (2016-2017) punkt 8.1. Bindende forhåndsuttalelser Det er vedtatt at skattyterne skal opplyse om bostedslandet for tilknyttede personer til en part i en disposisjon som er gjenstand for bindende forhåndsuttalelse

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2017 på Finansdepartementets ansvarsområde. 30.06.17 Skrevet av Regnskap Norge Del Nedenfor gjengis Finansdepartementets egen oppsummering av viktige regelendringer som trer i kraft 1. juli 2017, innenfor områdene skatt og finansmarkedene. Skatt: Skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskapFra 1. juli. I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endringer: § 8-11 åttende ledd tredje punktum skal lyde: Med tonnasje forstås nettotonnasje slik denne til enhver tid er fastsatt i målebrev som er gyldige her i riket i henhold til forskrift 30. juni 2015 nr. 823 om måling av skip og flyttbare innretninger SkN 16-173 Forskrift om avgiftssatser folketrygden 296. Skattenytt nr. 11 og 12/2016 . 1 . Høyesteretts. dommer . SkN 16-142 Evry ASA . Lovstoff: Skatteloven § 6-24 annet ledd, jf. første ledd og § 6-1 og 6-2 . nr. 115 som gjaldt fra og med inntektsåret 2016 ble § 6-24 annet ledd tilføy Blant annet ble bestemmelsene om stedbundet beskatning opphevet fra og med inntektsåret 1998. Formålet med statistikken for oljeselskaper er å vise omfanget til Petroleumsskatteloven. Statistikken presenterer beregningsgrunnlaget for skatter (inntekt), fradrag i inntekt, skatt og tallet på selskaper som driver olje- og gassutvinning og rørledningstransport

Takseringsreglene for 2019 - Norges Bondela

 1. (3) Departementet kan i forskrift gi regler om unntak fra skatteplikt for premiefritak i tilknytning til pensjonsforsikring og om skattlegging av premie som tilbakeføres til forsikringstaker. 0 Endret ved lover 17 des 1999 nr. 94 (f o m inntektsåret 2000), 15 juni 2001 nr. 37 (ikr. 1 okt 2003 iflg
 2. Dersom du skal rette opplysningene om eiendommen, eventuelt formuessverdien, gjør du det ved å fylle ut RF-1098. Du skal ikke levere skjema for ikke-utleid næringseiendom i utlandet. I stedet verdsettes slik eiendom etter bestemmelsene i Skattedirektoratets takseringsregler. Du skal også levere RF-1098 for næringseiendom som er under.
 3. Vi vil gjøre oppmerksom på at det i ny forskrift som trer i kraft 01.01.2019 er et krav om at alle medlemslag (underledd) skal være registrert i Frivillighetsregisteret for at vi skal kunne søke MVA-kompensasjon for dere for inntektsåret 2018, og oppfordrer derfor ALLE våre medlemslag til å registrere seg - hvis de ikke allerede er registrert
 4. Reglene om dette finner du i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon. foreløpig og kan bli justert når skatteoppgjøret for inntektsåret foreligger. Betalingsvedtaket kan I-1/2017 Helse- og omsorgsdepartementet). - Sola kommune.

R forum, Asker, Norway. 39 liker dette. Vi leverer regnskapstjenester til alle! Vi holder til i sentrale lokaler i Asker med enkel atkomst og parkering. Velkommen til oss torsdag 16. november 2017 Takseringsreglene for 2017 Skattedirektoratet har fastsatt forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved fastsettingen for inntektsåret 2017 Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 10-21: Fastsatt av Finansdepartementet 21. juni 2017 med hjemmel i lov 19. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 10-21 første ledd. § 10-21. Skattlegging av aksjesparekonto og kontohave

Skatteetaten har informert om at det likevel vil bli kjørt skatteberegning for inntektsåret 2019 hver uke i perioden 20.03.2020 til 12.06.2020. Kun skattytere som aktivt har levert skattemeldingen og som forventes å få til gode vil være aktuell for å få skatteoppgjøret i denne perioden TBE Regnskap AS drives av autorisert regnskapsfører med 35 års erfaring fra ledende stillinger i økonomifunksjonen. Har de siste 10 år vært daglig leder i mellomstort regnskapsbyrå, men har nå valgt å spesialisere seg på skybaserte løsninger gjennom selskapet TBE Regnskap AS

Takseringsregler for 2019 - Regnskap Norg

 1. FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT Tilskuddsordningen gjelder for søknader som mottas fra og med 1. januar 2017. 57/17 FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE beregnet på grunnlag av inntektsåret og de fire foregående inntektsårene, mot tidligere to foregående.
 2. Forskrift om endr ing i forskrift til verdipapirhandelloven 2017/1132 om bruk av digitale verktøy og prosesser i selskapsretten . Siste oppdatering: Felles holdning inntektsåret 2012 ikke var å anse som et verdipapirfond etter skatteloven § 10 -31 tredje ledd
 3. st ett år, kan du søke om årlig innlevering (årster

Avgiftssatsene for frivillige medlemmer for inntektsåret 2017 er nå blitt fastsatt. Avgiftene gjelder for frivillige medlemmer i folketrygden, og må ikke forveksles med den avgiften som gjelder dersom man arbeider i et EU/EØS-land eller et annet land Norge har trygdeavtale med Skattedirektoratet har i kunngjøring av 13. oktober 2017 orientert om at personlige aksjonærer kan ha fått for høy formuesverdi i 2016 og må sende inn korrigert skattemelding. Dette gjelder aksjonærer i ikke-børsnoterte selskap som har hatt kapitalendring m.m. i løpet av inntektsåret 2016 og hvor selskapet eier aksjer direkte eller indirekte i underliggende ikke-børsnotert. Om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) I I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endringe SkN 17-007 Vedtak om finansskatt på lønn 2017 126 SkN 17-008 Folketrygdvedtaket 2017 127 FORSKRIFTSENDRINGER 133 SkN 17-009 Endring i FSFIN forskrift til skatteloven 133. Skattenytt nr. 1/2017 . 1 . Høyesteretts. dommer . SkN 17-001 KGJS Tank AS . virkning fra inntektsåret 2011

Kunngjøringer Revisjon

beskjed om et kontonummer som vi kan overføre pengene til. Tidligere fakturaer som ikke er betalt, eller som ikke har forfalt til betaling, vil bli trukket fra beløpet før vi utbetaler pengene. V. arsel om etteroppgjør for inntektsåret 2017. Vi etterberegner egenandelen din for 2017 etter at skattemeldingen er ferdig høsten 2018 avgis i RF-1213 Fiske 2017 i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00, eller Skattedirektorate Forskrift om behandlingsreiser til utlandet (klimareiser) Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2018. Se Innst. 4 L (2017-2018) punkt 10.1. Juryordningen avskaffes 1. januar. Den erstattes av en meddomsrett med to fagdommere og fem lekdommere

Endringer i regelverk fra 1

Det er A-ordningen som er rapporteringsordning for arbeidsgivere og andre opplysningspliktiget. A-ordningen ble innført 1. januar 2015 og hensikten er å gjøre arbeidsgivers kommunikasjon mot myndighetene så effektiv som mulig, med samkjøring av nødvendige opplysninger i en og samme rapportering (2016 - 2017) Skatter, avgifter og toll 2017, side 280, punkt Vll . Vedtaket står i skatteforvaltningsloven. Det vil etter hvert komme i forskrift (FSFIN). Vedtaket er gjengitt, men med litt praktisk omskrivning i Skatte-ABC 2016/2017 s. 1088 punkt 16.1.2 F or uføre som for inntektsåret 2015 fikk en betydelig nedgang i inntekt etter skatt som følge av overgang til ny uføretrygd og endret skattlegging av uføreytelser, er det gitt overgangsregler i forskrift 19. desember 2014 nr. 1860 om skattefradrag for uføre. Overgangsreglene gjelder til og med inntektsåret 2017 Forskuddssatser for 2019 og 2020: Her finner du normrentesatser, diett, EKOM, bil med mer

Takseringsregler for 2018 - Regnskap Norg

Finansdepartementet foreslår endringer som i stor grad utfyller og klargjør regelverket som trådte i kraft med virkning fra 2019. Selv om det ikke er en del av høringen tar Revisorforeningen opp behovet for avklaringer av revisors oppgaver og plikter i forbindelse med rentebegresningsregelen, og at det er behov for nærmere regulering i forskrift Forskrift om utvidet båndtvang for hund i Balsfjord kommune. 2018-08-29 . Desember 2017. 2017-12-22 . Status mobilprosjekt Vesterli. Søknad om endring av utskrevet forskuddsskatt for upersonlige skattytere-inntektsåret 2016. 2017-02-06 . Idrettslag og ideelle organisasjoner - plikter som arbeidsgiver

Skatterett for eiendomsmeglere utdrag by Cappelen Damm - Issu

 1. Fra og med inntektsåret 2017 er gjennomsnittsinntekten fjernet for alle skogeiere uansett størrelse. I stedet kommer tømmerkontoen. Mens inntekten ved gjennomsnittsligning ble fordelt med fem like store deler hvert år, vil du ved bruk av tømmerkontoen inntektsføre 20 prosent av gjenværende beløp årlig
 2. Skipsfartsinntekter opptjent under rederiskatteordningen er endelig skattefrie. Dette er blant annet begrunnet i næringens internasjonale og mobile karakter og formålet om å etablere en konkurransedyktig norsk rederiskatteordning. Med virkning fra 2018 ble det innført en rekke endringer i reglene om rederibeskatning
 3. I forskrift som er vedtatt med virkning fra 16. mars 2020 fremgår det at det er tilstrekkelig for å oppfylle vilkåret om arbeidsuførhet at medlemmet må være borte fra arbeid på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom. Av samme forskrift fremgår at kravet om legeerklæring for rett til ytelser etter folketrygdloven kan fravikes.
 4. Et aksjeselskap er en egen juridisk enhet og et eget skattesubjekt. Det vil si at selskapet selv er ansvarlig for innberetning og betaling av skatt. Du som eier (aksjonær) beskattes bare av det som du tar ut i lønn eller utbytte fra selskapet
 5. Finans Norge vil på denne bakgrunn be om at det blir fastsatt en forskrift som innebærer at fradrag for en eventuell økning i bankenes tapsavsetninger ved overgang til IFRS 9 kan tidfestes til inntektsåret 2018, alternativt at fradraget fordeles over flere år, for eksempel 5 år. Vi ber om en snarlig tilbakemelding på vår henvendelse
 6. Ettersom selskapets formuesverdi inntektsåret 2017 som hovedregel brukes ved fastsettelse av aksjens formuesverdi i inntektsåret 2018, foreslår departementet å oppheve skatteloven 4-12. Verdsettelsesrabatten for sekundærboliger og næringseiendom direkte eid av formuesskattepliktige opprettholdes på henholdsvis 10% og 20%
 7. Les mer om trykt kjørebok og dokumentasjon nedenfor. KJØREBOK 2019 biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, 2017 og 2018 ble dermed overgangsår mellom tidligere ordning og den nye ordningen med trafikkavgift. «Årsavgift» forfalt siste gang 21. mars 2017

Takseringsregler for 2015 - Regnskap Norg

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Detaljene i den nye ordningen skal reguleres i forskrift, som sendes på høring i løpet av våren 2017 Det foreslås at endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017. Nyere Eldre. Relatert innhold ‹ Tilbake til artikler. I forslag til statsbudsjett for 2017, er det foreslått flere endringer knyttet til beskatning av aksjer. Forslagene innebærer økning av oppjusteringsfaktor for beskatning av utbytte mv., endringer i skjermingsrenten, forslag om aksjesparekonto for personlige skattytere, økning av den skattefrie rabatten der ansatte erverver aksjer i arbeidsgiverselskapet og.

Takseringsreglene for 2018 - Regnskapshus 2

Skattereglene for skognæringen har vært relativt stabile over lang tid. Men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer! Fra 2016 gjelder nye regler om virksomhetsvurdering og fra 2017 erstattes dagens gjennomsnittsligning av en ny utjevningsordning - tømmerkonto. I denne artikkelen finner dere en oppdatert versjon av Bondelagets manus om skogbeskatning Vedtaket legges også til grunn for utskriving av forskudd på skatt for inntektsåret 2017, etter reglene i skattebetalingsloven kapittel 4 til 6. Sammen med bestemmelsene om forskudd på skatt i skattebetalingsloven, gjelder dette vedtaket også når skatteplikt utelukkende følger av lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv., og skattyteren ikke skal svare terminskatt. E. om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) I I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringe N. om endringer i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) I I lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) gjøres følgende endringe

Fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatte- og

28. desember 2017 / i Tilsyn og kontroll / av Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret 2018 og lovvedtak omtalt i Prop. 1 LS. Source: RSS SKD-meldinge Reglene om verdsetting av utleid næringseiendom omfatter heller ikke eiendom som i sin helhet eies av ikke-børsnotert selskap, hvor selskapet ved utgangen av inntektsåret direkte eller indirekte i sin helhet eies av et børsnotert aksjeselskap, av et allmennaksjeselskap, eller av personer eller institusjoner som er fritatt for skatteplikt etter skatteloven § 2-30 (skattefri institusjon) inntektsåret. For utenlandsk selskap med deltakerfastsetting er hver enkelt deltaker ansvarlig for at meldingene blir sendt inn. Også slik selskapsmelding skal leveres elektronisk via altinn.no. Sentralskattekontoret for storbedrifter kan gi opplysninger om norsk identifikasjonsnummer og registrere hvem som skal signere meldingene Listepris på bil: Sjekk listeprisen på din bil, og derfor må du oppgi listeprisen i post 4.2.5 i selvangivelsen din 1: Jf. utkast til forskrift om oppgaveplikt for kontrollerte transaksjonerog mellomværende, gitt med hjemmel i lignl. § 4-12 nr. 6. 2: Alle dokumentene som ble sendt ut på høring i denne runden, kan lastes ned fra Finansdepartementets hjemmesider

Endringer i lover og forskrifter fra 1

Godtgjørelse til verge etter vergemålsloven § 30 som dekkes av den vergetrengende, er fritatt for arbeidsgiveravgift i samme utstrekning som lønnet arbeid i privat hjem og fritidsbolig, jf. forskrift om avgrensning av arbeidsgiveravgiftsfritaket etter ftrl. § 23-2 syvende ledd for private arbeidsoppdrag i hjemmet mv. § 2 tredje ledd NOKUS 2017 som skal omfatte hele selskapets virksomhet for det aktuelle inntektsår. Oppgavene skal fylles ut i den valuta som selskapets regnskap er ført i, og leveres skattekontoret. Som vedlegg til selskapsmeldingen pliktes også levert RF-1234 Selskapets melding over deltaker i NOKUS 2017 og RF-124

Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene for

Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2017 og 2018. Det er vedtatt å kodifisere forvaltningspraksis om avgiftsfritak for kraft produsert ved solceller til eget bruk i Stortingets vedtak om avgift på elektrisk kraft. Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2018 betaling for pass og stell av barn. Revidert oktober 2017. Innledning I denne rettledningen gjennomgås innrapporteringsreglene for tredjepartsopplysninger om kostnader for pass og stell av barn, det vil si hvilke barnehager og skolefritidsordninger som har plikt til å levere tredjepartsopplysninger, og hva som omfattes av opplysningsplikten

Forskrift om endring i forskrift av 19

 1. Alternativt vurderer de om finansforetaket skal medregne vederlag som er betalt til et Departementet tar sikte på å sende et forslag til forskrift på høring i løpet av vår 2017, ble det vedtatt en verdsettelsesrabatt for aksjer på 10 % for inntektsåret 2017, og 20 % for inntektsåret 2018 ved fastsettelse av.
 2. gsrenten fastsatt til 1,3 %. Ubenyttet skjer
 3. Les mer om den skatte- og avgiftsmessig behandling av investeringer i fornybar energi på gårdsbruk - bioenergi og solcelleanlegg mv. i denne artikkelen. Takseringsreglene for 2019 Forskrift om taksering av formues-, inntekts og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for inntektsåret 2019 er klar
 4. Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto 22.09.2017 Vår ref.: 17-1333. Side 2 av 5 fremmer forslag om eventuelle tilpasninger i lov eller forskrift, slik at skattyter kan låne ut aksjer fra en aksjesparekonto uten at dette regnes som realisasjon
 5. Det er foreslått at endringen av reglene om verdsetting av sekundærboliger og næringseiendom eid av ikke-børsnoterte aksjeselskaper av tekniske grunner skal tre i kraft fra og med inntektsåret 2016, slik at den får virkning for aksjonærenes formuesskatt fra inntektsåret 2017. 17. april kom forskrift til lov om midlertidig.
 6. Skatteetaten om firmabil under permittering, skatteplikt, trekkplikt og rapporteringsplikt Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, blir fordelen fastsatt i forhold til antall påbegynte måneder som bilen har stått til disposisjon for den ansatte. Skatteloven om privat bruk av arbeidsgivers bi
 • Fylte pannekaker med kjøttdeig.
 • Leute kennenlernen mainz.
 • Sülmerstr 60 heilbronn.
 • Maxi zoo farum.
 • Leve hele livet høyre.
 • Musikschule gaggenau.
 • Dab radio toyota corolla.
 • Henvise betydning.
 • Iran reise erfahrungen.
 • Aszites pflegemaßnahmen.
 • Privat makeup kurs.
 • Görtz outlet.
 • Nissan leaf leasing privat.
 • Surface pro tastatur.
 • Bytte hjerteklaffoperasjon.
 • Kasperltheater tirol.
 • Bilverksted bergen åpen lørdag.
 • Silikon gießen anleitung.
 • Hvordan startet napoleonskrigene.
 • Vm genser 1986.
 • Hva spiser stokkand unger.
 • Naproxen butikk.
 • Wg zimmer hanau.
 • Rodenstock brillen kinder.
 • H2o plötzlich meerjungfrau emma.
 • Haakonsvern kontakt.
 • Verdensdager oversikt.
 • Rot sesong 2.
 • Lille football club france.
 • Iris law.
 • Seriekobling lamper.
 • Stressinkontinens symptomer.
 • Valentines day.
 • Hvor ligger babyen uke 18.
 • Flod i sibirien fyra bokstäver.
 • Federgabel aufbau.
 • Mikas bok.
 • Samsung stream to tv.
 • Thüringer spezialitäten kiste.
 • Suburban definition.
 • Cinderella story 2.