Home

Kjønnsforskjeller i skolen

Kjønnsforskjeller i skolen - Guttene blir møtt med lavere

Kjønnsforskjeller i skolen Guttene blir møtt med lavere forventninger på skolebenken FORSKJELLER: I fjor satte regjeringen ned et ekspertutvalg som skulle se på kjønnsforskjeller i skolen Hør Camilla Stoltenberg forklare hva ekspertutvalget har funnet ut om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, og hør Harriet Bjerrum Nielsen og Kristoffer Chelsom Vogt om konsekvensene av en mer konkurransepreget skole, om hva som ligger bak frafallstallene i videregående skole og om hva kjønnsforskjeller i skolen betyr Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner (Stoltenbergutvalget) ble oppnevnt 25. august 2017. Ekspertutvalget fikk i oppgave å bygge et nyansert og balansert kunnskapsgrunnlag om hvorfor kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner oppstår og foreslå tiltak for å motvirke uheldige kjønnsforskjeller Kjønnsforskjeller i skolen Fest setebeltene. Denne våren blir det kjønnskamp og klassekamp. Gutta gjør det i snitt dårligere enn jenter på skolen. Om to uker får vi kanskje vite hvorfor

At kjønnsforskjeller i hjernen er viktige for skolen, ble også kontant avvist i litteraturgjennomgangen til Backe-Hansen og kollegene. Selv om det er noen forskjeller, er variasjonene blant både gutter og jenter så store at hjerneforskjellene ikke gir argumenter for å lage skoleopplegg basert på kjønn Norsk skole på OECD-toppen i kjønnsforskjeller. Kjønnsforskjellene i mestring av skolen er større i Norge enn i de fleste andre land, viser en ny rapport fra OECD Episode 19 - Kjønnsforskjeller i skolen: Er gutter tapere og jenter vinnere? Er guttene skolens tapere? Og er skolen tilpasset jenter, eller blir de syke av skolestresset? Gutter presterer generelt sett dårligere enn jenter i grunnskolen. Men hva betyr det Tiltak mot uheldige kjønnsforskjeller i skolen Stoltenbergutvalget har overlevert sin rapport om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Mandag 4. februar 2019 overleverte utvalgsleder Camilla Stoltenberg utvalgets offentlige utredning NOU 2019: 3 Nye sjanser - bedre læring, Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner Høsten 2017 satte regjeringen ned et ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.. Gutter er overrepresentert på flere negative statistikker i skolen. De har høyere frafall og gjør.

De skolene som har best kvalitet både i skoleledelsen og i undervisningen, har mindre kjønnsforskjeller enn skoler med lavere kvalitet. Mens andre studier ( Marzano og Pickering 2003 ; Pianta og Allen 2008 ) fremholder hvor viktig de relasjonelle forholdene er for elevenes læring, finner ikke denne studien noen betydelig sammenheng mellom skolefaglige prestasjoner og elevenes relasjoner til. Ny utredning om kjønnsforskjeller i skolen Utredningen «Nye sjanser - bedre læring» viser til komplekse årsaker som ligger til grunn for kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Fleksibel skolestart framheves som et mulig tiltak Men i utdanningsløpet er det andre kjønnsforskjeller som også må vies oppmerksomhet, og som kan få stor betydning også for fremtidens arbeidsmarked. Gutter gjør det jevnt over verre enn jenter. Hva slags forklaringsmodeller har vi for å forklare denne forskjellen? Er skolen feminisert? Endrer arbeidslivet seg til gutters eller jenters. Regjeringen skal granske kjønnsforskjeller i skolen Et ekspertutvalg nedsatt av regjeringen skal i februar levere en rapport om kjønnsforskjellene i norske skoler. Yrke viste i april at det fortsatt er store forskjeller i yrkesfagene skolen av samtlige elever og elever som har oppgitt at de er mobbet av en eller flere av disse. (Alle årstrinn, 2018, små kjønnsforskjeller i svarfordelingen på spørsmålet om mobbing. Resultatene indikerer imidlertid at det er en tendens til at gutter og jenter opplever ulike måter å bli

Ann Margareth Gustavsen: «Kjønnsforskjeller i sosiale og skolefaglige prestasjoner», doktorgradsavhandling ved Høgskolen i Innlandet, 2018. Avhandlingen. Utdanningsdirektoratet: «Fremmedspråk - veiledning til læreplan». Thomas Nordahl m.fl: «Kjennetegn på skoler med små kjønnsforskjeller», rapport fra Høgskolen i Hedmark, 2011 Denne artikkelen har til hensikt å undersøke om elevenes holdninger til og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold, kan bidra til å forklare kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner. Datamaterialet omfatter 4128 elever fra 5. til 10. klasse Stabile kjønnsforskjeller i skolen Forskning viser at gutter er overrepresentert i flere negative statistikker i utdanningsløpet. Samtidig ble det påvist stabile kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner i favør av jenter over tid, noe som strider imot oppfatningen om økende kjønnsforskjeller smp-stories-top-widget. I NRK Brennpunkts dokumentar Kjønnskampen sier professor Thomas Nordahl at «de indikasjona vi ser her tyder på at gutter diskrimineres i vurderingsarbeidet i skolen».. Han viser til at nasjonale prøver med små kjønnsforskjeller er anonyme i motsetning til standpunktkarakterer der kjønnsforskjellene er store SSB har en egen statistikk for kjønnslikestilling i Norge som viser hvor likestilte vi er basert på 12 indikatorer. Lønnsstatistikken og ulike statistikker for utdanning er også viktig i et likestillingsperspektiv

Kjønnsavdelingen 19 - Kjønnsforskjeller i skolen: Er

I denne artikkelen studerer vi resultatene fra de nasjonale leseprøvene på åttende trinn med fokus på kjønnsforskjeller. Gjennomsnittlig presterer jentene klart bedre enn guttene, men kjønnsforskjellen viser stor variasjon, både mellom oppgaver og tekster. Vi studerer hvordan denne variasjonen henger sammen med egenskaper ved oppgavene og tekstene - som lesemåte, oppgaveformat, innhold. Norske gutter gjør det dårligere på skolen enn jentene. 18 000 flere gutter enn jenter mottar spesialundervisning. Frafallet er større blant guttene. Og på universiteter og høyskoler er guttene i mindretall. Mellom 70 og 76 prosent av elevene i Stavanger som mottar spesialundervisning på 1.-4. trinn, er gutter

NIFU-rapport 2018:25. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU laget en systematisk kunnskapsoversikt over internasjonal og nasjonal forskning om årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Rapporten presenterer og oppsummerer kunnskapsgrunnlaget, det vil si de inkluderte primærstudier og eksisterende kunnskapsoversikter, vurderer den metodiske kvaliteten og. Nytt utvalg: Mandag la Camilla Stoltenberg fram Stoltenbergutvalgets rapport om kjønnsforskjeller i skolen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Vis mer Kommentar 5. februar 2019 kl. 6.0 Kjønnsforskjeller i skolen Jenter som gruppe gjør det bedre i skolen enn gutter. Forskjellene er størst i lesing hvor jentene i snitt ligger nær ett skoleår foran guttene - Men klarer skolen i større grad å fange opp at noen gutter er ekstroverte med en sterkere fysisk- og intellektuell risikovilje, vil man gå mer i takt med samfunnsutviklingen og ivareta opplæringsloven på en bedre måte enn i dag, sier Krumsvik. Gutter klarer seg godt

NOU 2019: 3 - regjeringen

Kjønnsforskjeller i skolen - Fest setebeltene

Debatten om kjønnsforskjeller i skolen er blitt en lettvint omgang med statistikk. Fremstillingen av forskningsresultatene er tendensiøs og på grensen til useriøs. Skoleforskning: Før vi tar kjønns- og karakterdebatten bør vi stille krav til redelig formidling av forskning, skriver kronikkforfatterne Men også sosiale faktorer spiller inn på prestasjonsnivået i skolen. - Det har for eksempel mye å si hvem man går sammen med, påpeker Grøgaard. - Mye peker i retning av en positiv effekt av å gå på en skole med høyt prestasjonsnivå. Gode elever gjør hverandre bedre, men dette har liten betydning for kjønnsforskjeller i. Stoltenbergutvalget la mandag denne uka fram en rapport om kjønnsforskjeller i skolen. Den dokumenterer at gutter systematisk presterer dårligere i skolen enn jenter - noe som kan føre til økt utenforskap i et arbeidsliv som stadig krever mer kompetanse

Aftenposten mener: Ja til mer kunnskap om skolen - Aftenposten

Flinke piker, skoletapergutte

 1. En forklaring på kjønnsforskjeller når det gjelder gjennomsnittlige kroppsøvingskarakterer og toppkarakterene i den videregående skolen, kan være at kroppsøvingsundervisningen legges opp med utgangspunkt i aktiviteter som gutter finner mer motiverende enn jenter, noe som gir mer trivsel, deltakelse og innsats blant gutter enn blant jenter (Ommundsen, 2006)
 2. Større kjønnsforskjeller i rike land Det er lite som skiller ghanesiske jenter og gutter i deres interesse for naturfag og teknologi. I Norge, Sverige, Finland og England er det derimot store kjønnsforskjeller i hva elevene er opptatt av
 3. Stoltenbergutvalget. Kunnskapsdepartementet har nedsatt en ekspertgruppe som skal samle kunnskap om hvorfor kjønnsforskjeller i skolen oppstår, og komme med forslag til hva som kan gjøres for å motvirke dem
 4. som eksplisitt konkluderer med at skolen i seg selv skaper kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Mønstrene i kjønnsforskjeller synes å være nokså konsi stente over tid, på tvers av nasjonaliteter og mellom skoler innen land. Dette skjer altså til tross for at kontekstene disse forskjellene utspiller seg i variere
 5. SSB skole gir deg en inngang til innhold tilpasset skolen. Her finner du forklaringer, lenker, infografikk, videoer og visuelt innhold til bruk i undervisningen

Norsk skole på OECD-toppen i kjønnsforskjeller - V

 1. Stoltenberg-utvalget har satt et viktig søkelys på kjønnsforskjeller i skolen. Jeg frykter imidlertid at vi raskt kan havne i en av to fallgruver i denne debatten. Den første fallgruven er å.
 2. Stoltenbergutvalget presenterte rapporten om kjønnsforskjeller i skolen fredag. Utvalget ledes av Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet, og skal avgi sin innstilling i form av en NOU i februar 2019
 3. Målinger av gjennomsnittlige kjønnsforskjeller på avgrensede områder gir f.eks. ikke mye informasjon om dette. - For å velge gode tiltak for å redusere kjønnsforskjeller i skolen må man ha en bredere forståelse av hvordan kjønn virker i praksis
 4. Debatten om guttenes situasjon i skole og utdanning har fylt mediene med jevne mellomrom siden slutten av 1990-årene, i Norge som i mange andre land (Weiner, Arnot og Davis 1997; Epstein 1998; Arnesen, Lahelma og Öhrn 2008; Nielsen 2014). I Norge har vi sett et mediefokus på kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner hvert år når eksamens- og testresultater offentliggjøres

Rapport om kjønnsulikheter i skolen. Del på Facebook. Del på Twitter. Del på epost. Foto: AP. Minst 22 mennesker døde Syklonen Amphan Følg saken Foto: NIAID. 21 av 3334 born. Åpen konferanse på Litteraturhuset 5. april 2018. 5. april arrangerte Stoltenbergutvalget en åpen konferanse på Litteraturhuset der forskere fra ulike felt diskuterte hvorfor gutter gjør det dårligere på skolen enn jenter, hva konsekvensene kan bli for samfunnet, og hvilke tiltak som kan eller bør gjennomføres tidig viser forskning forholdsvis stabile kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner i favør av jenter over tid, noe som strider imot argumentasjonen om «økende kjønnsforskjeller» og «boy crisis». Med dette som bakgrunn oppsummerer denne rapporten nyere forskning om årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller i skole

Kjønnsavdelingen Kilde

Hvordan kan skolen utjevne kjønnsforskjeller? Mange gutter blir hengende etter allerede fra skolestart, og scorer langt dårligere enn jentene både faglig og sosialt og når det gjelder motivasjon og arbeidsinnsats, forteller Thomas Nordahl, SePU til NRK Nylig ble artikkelen Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner - forklaringer i elevenes holdninger til og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold tilgjengelig på nett. Den er skrevet av SePU-stipendiat Ann M. Aasen har sammen med Ratib Lekhal og May Britt Drugli. Artikkelen konkluderer med at lærernes oppfatninger av elevene ser ut til å være av større betydning for elevenes. Ny rapport: Norge i toppen av OECD når det gjelder kjønnsforskjeller i skolen To nye rapporter konkluderer med at det fortsatt er store kjønnsforskjeller i norsk skole, og høyere enn i mange andre OECD-land. - Det kan utvikle seg til et samfunnsproblem, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H)

Fakta om kjønnsforskjeller i skolen. Publisert: 10.04.2014 06.26.56. Oppdatert: 10.04.2014 06.26.50 *Jenter som gruppe gjør det bedre i skolen enn gutter. *Forskjellene er størst i lesing hvor jentene i snitt ligger nær ett skoleår foran guttene. *Det er minst forskjell i realfag,. Terje Ogden var medlem i utvalget, og holdt fagdag om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner for ansatte som jobber med barnehager, skoler og oppvekst i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik. Komplekse årsaker. Det er ikke tilfeldig at fagdagen blir holdt i Drammen Noen skoler kan ha gitt tilbud om fag som ikke er satt i gang, for eksempel på grunn av lav eller manglende påmelding, få ressurser ved skolen eller lignende. Store kjønnsforskjeller Det er store forskjeller mellom gutter og jenter i hvilke valgfag elevene tar Coronafornyelsen i skolen - dagens helter fikk nedsatt i orden og oppførsel ; Coronafornyelsen av skolen, - fjern den skjulte læreplanen ; Coronafornyelsen av skolen. Introduksjon. Mennesket først; Kan vi forvente et digitalt avtrykk i Fagfornyelsen? Den skolske skolen - og kunsten å bli kvitt den; NOU 2019: 3. Kjønnsforskjeller i skol

Sosial kompetanse og problematferd i skolen, 2. utgave. I denne boka kombineres et problem- og ressursorientert perspektiv for å forklare hvordan barn og unges sosiale tilpasning påvirkes av sosiale ferdigheter og problematferd. Boka henvender seg til lærere og andre ansatte i skolen, til studenter i lærerutdanning, pedagogikk og psykologi Stoltenberg-utvalget skal samle kunnskap om hvorfor kjønnsforskjeller i skolen oppstår, og komme med forslag til hva som kan gjøres for å motvirke dem En klok utforming av fleksibel skolestart vil ivareta prinsippet om inkludering og mangfold i skolen, og kan bidra til å redusere kjønnsforskjeller og sosioøkonomiske forskjeller i. skolen. Denne oppgaven omhandler temaet kjønnsforskjeller i digital lesing. Digital lesing har med inntoget til de digitale verktøyene i hverdagen og arbeidslivet til folk flest, gitt skolen nye oppgaver. Norske elever deltok i 2009 for første gang i en internasjonal undersøkelse, der formålet var å måle deres digitale lesekompetanse Derfor er det vesentlig å analysere hva som foregår i skolen, blant annet lærernes vurderingspraksis, om vi ønske å forstå kjønnsforskjeller. Mitt poeng er at det for skoleåret 2018/19 ikke er kjønnsforskjeller om vi ser samlet på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5., 8. og 9. trinn

Derfor får gutter for dårlige karakterer

Kjønnsforskjeller i skolen NYTT TEMA. Neste >> 1 2 3. GARDSDATTRA Innlegg: 61306. 22.11.08 17:52. Del. Det har versert en del rykter på likestillingsforum over hvor dårlig guttene gjør det i jenteskolen. Hva nå den såkalte jenteskolen egentlig er for noe Kunnskapsdepartementet har sendt utredning NOU 2019:3 Nye sjanser - bedre læring på høring, og her kan du lese ADHD Norges svar på denne.. Formålet med utredningen er å se på hvorfor kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner oppstår. Dette er for å gi lokale og nasjonale myndigheter et bedre grunnlag for å velge gode virkemidler og tiltak for å motvirke uheldige kjønnsforskjeller i. Løsningen mot økte kjønnsforskjeller i skolen er å utvikle en inkluderende skolekultur kombinert med en tydelig klasseledelse, hvor både gutter og jenter får utnyttet sitt potensiale for å lære. Rapporten er en kunnskapsoppsummering som presenterer forskning fra 2008 og senere om årsaker til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner I dag ble Stoltenberg-utvalgets utredning om kjønnsforskjeller i skolen lagt fram. Skrevet av: Arun Ghosh Publisert 04.02.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1å Skolen er ikke bare et sted for læring, men også en arena for sosialt samvær. Nasjonale studier fra de siste 20 årene viser at norske ungdomsskoleelever i økende grad trives og at det er færre som kjeder seg eller som gruer seg til å gå på skolen. Sammenliknet med elever i mange andre land, er trivselen i norsk skole høy

Tiltak mot uheldige kjønnsforskjeller i skolen

forskjellene. For å studere kjønnsforskjeller i skole-faglige prestasjoner har man undersøkt betydningen av forhold både i og utenfor skolen (Bakken 2008). Mens forskere i tidligere studier argumenterte for at årsakene til kjønnsforskjellene lå utenfor skolens kontroll, som sosial bakgrunn og andre familieva fire skoler med relativt små kjønnsforskjeller. I disse skolene gjør gutter det omtrent like bra og på noen områder bedre enn jentene. Det er dessuten generelt et godt læringsutbytte for alle elever i disse skolene. Både i lesing, skriving, matematikk og engelsk har guttene gode kunnskaper og ferdig Ekspertgruppe som har samlet kunnskap om hvorfor kjønnsforskjeller i skolen oppstår. Har kommet med forslag til hva som kan gjøres for å motvirke kjønnsforskjeller. Leverte 4. februar en rapport med forslag til hva politikere og skole kan gjøre for guttene. Rapporten heter «Nye sjanser - bedre læring» og er en offentlig utredning (NOU)

Stoltenberg-utvalget legger frem rapport om

Les mer i vår artikkel Gjennomføring og frafall i skolen. Store kjønnsforskjeller. I overgangen fra ungdomsskole til videregående skole kan ungdommene velge mellom yrkesrettede utdanninger og studiespesialiserende utdanning. Videre kan de velge mellom mange ulike utdanningsprogrammer. Litt under halvparten av alle elever velger. Kjønnsforskjeller i skole - Prestasjoner - forakt for gutter satt i system Eldar Dybvik 13. mars 2019 13. mars 2019 Sist oppdatert 13. mars 2019 Et ekspertutvalg fikk i 2017 i oppgave av kunnskapsministeren å analysere uheldige kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og foreslå tiltak for å motvirke disse Hvordan tenker vi om kjønnsforskjeller i prestasjoner i skolen? I mange år har jenter som gruppe skåret bedre enn gutter som gruppe på lavere klassetrinn. Det nye nå er at jentenes forsprang holder seg oppover i ungdomsskolen og videre. Vi kan registrere mye offentlig uttalt bekymring om dette nye, og vi kan registrere en endring i tenkemåte

Mer forskning om hvordan vi kan tilpasse tiltak og forhold for å utjevne kjønnsforskjeller og sosiale ulikheter innen folkehelsearbeidet er nødvendig. Tusen takk til helsesøstergruppen og skolene som har vært med i planlegging og gjennomføring av prosjektet, og til alle elevene som har deltatt i studien. Referanser. 1 En skole for alle - om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og konsekvenser for samfunnet. Hvorfor gjør gutter det dårligere på skolen enn jenter, og hvordan kan vi bidra til å ujevne forskjellen? Stoltenbergutvalget samler inn kunnskap om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og skal foreslå tiltak som vil kunne redusere disse. Men for samfunnet er det kanskje enda viktigere å se på hvordan forestillinger om kjønnsforskjeller og kjønnsroller gir seg uttrykk i samfunnet og endres over tid. fra Pakistan fikk i 2014 Nobels fredspris sammen med Kailash Satyarthi for deres arbeid for jenters rett til å gå på skole og deres motstand mot barnearbeid Åpningsforedrag: Kjønnsforskjeller i skolen,... 221 views mandag den 9. desember 2019 Stoltenberg ledet et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skolen Mobbing og utestenging mellom jenter har blitt verre. I større grad enn gutter bruker jenter sosiale medier til å stenge hverandre ute. - Kjempetrist og synd at det har blitt så lett å mobbe hverandre, sier Synne Louise Mellbye (16) og Ida Sofie Mohn (15)

LÆRERROMMET OM KJØNNSFORSKJELLER: Hva er forklaringen og løsningene? Vi snakker om gutter, og jenter, i episode 30 av podkasten Lærerrommet. Gutter gjør det dårligere enn jentene på skolen. Er det bare guttas feil Kjønnsforskjeller i skolen - dette er hovedfunnene - Jentene gjør det bedre enn guttene i alle fag, unntatt kroppsøving. - Norske elever hadde et karaktersnitt fra grunnskolen på 41,9 i 2019

Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner

 1. Mandat for Ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Alle . elever har rett til like muligheter for god læring i skolen. Det overordnede formålet med utvalgets arbeid skal være å bygge et . nyansert og balansert. kunnskapsgrunnlag om hvorfor kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner oppstår
 2. - Skolen har heiet fram jentene. Høsten 2018 la Stoltenbergutvalget frem rapporter som avslørte store kjønnsforskjeller i skolen: Jentene gjør det bedre enn guttene i alle fag, unntatt.
 3. Det er små kjønnsforskjeller i lesing blant norske elever på 4. og 5. trinn. Dette kommer fram i analyser av den internasjonale lesestudien PIRLS 2011
 4. oritets- og majoritetselever. Tidsskrift for ungdomsforskning, 7 (2), 23-4

Ny utredning om kjønnsforskjeller i skolen - NUB

 1. Kjønnsforskjeller i skolen. 4. februar la Stoltenbeg-utvalget sin rapport om kjønnsforskjeller i skolen, «Nye sjanser - bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdannelsesløp». Her kommer det fram at det er betydelige forskjeller mellom gutter og jenter gjennom hele utdannelsesløpet, og forskjellene vil bare øke
 2. 4. februar la Stoltenberg-utvalget sin rapport om kjønnsforskjeller i skolen, «Nye sjanser - bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdannelsesløp». Her kommer det fram at det er betydelige forskjeller mellom gutter og jenter gjennom hele utdannelsesløpet, og forskjellene vil bare øke
 3. Samtidig mangler kunnskap om hvordan kjønnsforskjeller på individnivå henger sammen med kjønnsforskjeller på systemnivå. De overordnede målene for utvalgets forslag til tiltak er likevel å redusere kjønnsforskjellene gjennom å bidra til en bedre skole for alle
 4. Et ekspertutvalg nedsatt av regjeringen skal i februar levere en rapport om kjønnsforskjellene i norske skoler. Yrke viste i april at det fortsatt er store forskjeller i yrkesfagene
 5. 8 - Kjønn i skolen. 9 - Kjønn og seksualitet i klasserommet - læreplanens føringer ved Åse Røthing, Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, OsloMet. 10 - Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner ved Martin Flatø, Folkehelseinstituttet
 6. I kjølvannet av Stoltenbergutvalgets rapport om kjønnsforskjeller i skolen har lærere, lærerutdannere og andre debattanter fylt internett og landets debattsider. Hovedinntrykket vi sitter igjen med er at mange frykter for at skolebarna nå kommer til å bli utsatt for enda mer testing
Størst kjønnsforskjeller i Norge blant 5

Kjønnsforskjeller i skolen - Litteraturhuse

Samtidig er det flere som får spesialundervisning alene på små skoler enn på store skoler (Utdanningsdirektoratet 2018). Inkludering av unge med nedsatt funksjonsevne i skolen Flere studier (Finnvold 2013; Kermit et al. 2014; Tøssebro & Wendelborg 2014) dokumenterer at barn og unge med ulike typer funksjonsnedsettelser i for liten grad blir inkludert i skole og fritid Det er skolen som må tilpasse seg barna, ikke barna som skal tilpasse seg skolen. Mange elever tilbringer dagene sine på SFO. Derfor vil Skien Høyre at SFO-ledere skal ha pedagogisk eller annen relevant utdanning og flest mulig av assistentene skal ha fagbrev, fortrinnsvis i barne- og ungdomsarbeiderfaget, men vi ønsker også en bredde av faggrupper for å bygge et sterkt lag rundt eleven Han burde vært til stede da Stoltenberg-utvalget la frem sin rapport om kjønnsforskjeller i prestasjoner i skolen. Gutter gjør det i gjennomsnitt bedre i gym, og nesten like bra i matematikk, men ellers gjør de det dårligere i alle fag

LeserbrevLikestillingssenteret er positive til at regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg for å frambringe mer kunnskap om kjønnsforskjellene i skolen.Utvalgets oppgave er å se på årsakene til at gutter gjør det dårligere enn jenter og hvorfor kjønnsforskjeller oppstår. Utvalget skal komme med forslag til tiltak for å jevne ut skjevheten mellom kjønnene Videre viser resultatene at det ikke er en sammenheng mellom elevenes selvverd og skolefravær. Resultatene fra analysene om kjønnsforskjeller viser at jenter har litt lavere selvverd enn gutter, men det ble ikke funnet noen forskjeller mellom kjønnene på faktorene tanker om å slutte på skolen eller skulking Skolen skulle lære barna ferdigheter de fikk bruk for i resten av livet. Jentene skulle forberedes til å bli husmødre, mens guttene lærte praktiske ferdigheter gjennom sløydundervisning. Kjønnsforskjeller. I håndarbeid og sløyd var det derimot fortsatt nyttige ting som først og fremst skulle lages Camilla Stoltenberg ønsker å undersøke om fleksibel skolestart kan bidra til å utjevne kjønnsforskjeller i skolen. Erlend Svardal Bøe (H) stiller seg bak forslaget og mener tidlig innsats.

Regjeringen skal granske kjønnsforskjeller i skolen

Kjønnsforskjeller. For alle de fire første eksempler på krenkelser ser man en oppgang i 9. og 10. trinn, særlig for jenter. I de tilfellene hvor skolen vet om hendelsen svarer rundt en tredel av elevene at skolen ikke har gjort noe i ettertid Stoltenberg ledet et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skolen. Dette resulterte i utredningen «Nye sjanser - bedre læring» (NOU 2019:3). Rapporten viser til komplekse årsaker som ligger til grunn for kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, og som gjør at jenter gjør det bedre enn gutter på skolen Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet Hvorfor gjør gutter det dårligere på skolen enn jenter, og hvordan kan vi bidra til å ujevne forskjellen? Stoltenbergutvalget samler inn kunnskap om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og. De største utfordringene ved digitalisering av skolen Problemet er ikke tilgang på teknologi, men hva læreren kan gjøre for å sørge for at teknologien man har tilgang på kan gi en merverdi. Publisert torsdag 14. juli 2016 - 05:00. Det fins.

Stoltenberg-utvalget: Matte-karakter bør telle mer enn matValgfag på ungdomstrinnetStoltenberg-utvalget: Karakteren i matte bør telle mer ennHar grekere andre gener enn nordmenn? | Ingvild Reymerts BloggFysisk aktivitet på skolen gir bedre skolekarakterer og

forebygging.no /skole tilbyr informasjon og fagstoff om folkehelsearbeid og rusmiddelforebygging i skolen. Målgruppen er ansatte i skolen, helse- og sosialarbeidere og andre som arbeider med innsatser i skolen. Nettressursen bygger på støttemateriell utgitt av Helsedirektoratet er små kjønnsforskjeller i svarfordelingen på spørsmålet om mobbing. Resultatene indikerer imidlertid at det er en tendens til at gutter og jenter opplever ulike måter å bli mobbet på. Jenter opplever mer indirekte mobbing ved å bli holdt utenfor og baksnakket på skolen, mens gutter opplever mer direkte fysisk mobbing som å bli slåt Ledet ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skolen. 4. februar ble NOU 2019: 3 «Nye sjanser - bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp» overlevert til kunnskapsministeren. Bakgrunn: Utdannet lege. Ble ansatt ved Folkehelseinstituttet i 2001 for tiltak er et praktisk redskap for skole og PP-tjeneste. Mange års erfaring med utredning av elever med AD/HD og Tourettes syndrom samt kursvirk-somhet, har vist oss at det er behov for en kortfattet oversikt over temaet. Vi håper den kan gi lærere innsikt i hva vanskene dreier seg om og hva skolen kan gjøre I dag er det en økende erkjennelse av at skolen kan bidra til - og eventuelt bekjempe - kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Generelt har jenter bedre språkforståelse og gutter bedre romforståelse når de begynner på skolen. Kjønnsforskjeller i lesing og regning er små i starten av grunnskolen, men øker i jentenes favør i tenårene I dag overleverte Stoltenberg-utvalget som har sett på kjønnsforskjeller i skolen, sin rapport «Nye sjanser- betre læring». Der tar utvalget til orde for heldagsskole fra 1. til 4. trinn. - Det er utrolig bra og modig at utvalget forslår en heldagsskole for 1.-4.trinn, slik SV har jobbet for i mange år

 • Erfaring med karriereveiledning.
 • Smart tabs.
 • Beregning av overbelastningsvern tn.
 • Familienhotel faaker see.
 • Auto bild klassik.
 • Aufstellung fortuna düsseldorf.
 • Snøsøte blomst.
 • Visma business login.
 • Skallfasett kompositt.
 • Sprüche zum aufbauen.
 • Allt i mark göteborg öppettider.
 • Bild url einfügen.
 • Hotels am schliersee und umgebung.
 • Zahnarzt meißen neugasse.
 • Hall of fame the script übersetzung.
 • Sjove italienske sætninger.
 • Fahrrad verkaufen wien.
 • Neff t58ts6bn0.
 • Gravitation formel.
 • Lake retba.
 • Brennmanet sår.
 • Småcellet lungekreft med spredning prognose.
 • Love warriors dogma.
 • Rive leca pipe.
 • Spielstand löschen pokemon alpha saphir.
 • Urinveisinfeksjon og rødvin.
 • Faulenzen witze.
 • 80 talls klær store størrelser.
 • Leie ut hytte skatt.
 • Michigan english wikipedia.
 • Personlig stylist.
 • Er risboller glutenfri.
 • Skogfag jobbmuligheter.
 • English expressions meaning.
 • Føre var holdning.
 • Parvo igg negativ.
 • 12.7 mitraljøse.
 • Vaske bad klorin.
 • Münsterländische tageszeitung löningen traueranzeigen.
 • Wat betekent el chapo.
 • Lynet mcqueen 3.